Deze week werd de aftrap gegeven voor de kadernota: het moment om niet alleen terug te kijken op de afgelopen periode, maar ook om vooruit te kijken. Wat is de ambitie met de stad? Waar willen we staan over een aantal jaar? Namens het CDA sprak fractievoorzitter Bert van de Burgt de volgende tekst uit:

 

Voorzitter, 2018 wordt een bijzonder jaar. Onze stad staat voor belangrijke keuzes kijkend naar de uitdagingen die op ons afkomen. Het gaat niet alleen over economie en financiën, maar juist ook over normen en waarden. Over de vraag of we nog wel klaar staan voor elkaar. Over welk soort Dordtse samenleving we doorgeven aan onze kinderen.

Daarom ligt de eerste belangrijke keuze voor 2018 in het onderwijs. De donkere wolken van het leenstelsel hangen over de toekomst van kinderen. Het gaat hierbij niet alleen om financiële ondersteuning, maar om perspectief, kansen voor Dordtse kinderen in hun eigen Dordrecht. Nu nog te weinig hoger onderwijs en daar moeten we tijd en middelen in blijven steken. Onze fractie is dan ook zeer tevreden met de plannen van wethouder Heijkoop om het Leerpark door te ontwikkelen naar een campus met meer HBO, kennisinstituten en een maakfabriek. Deze keuzes werken positief uit op de rest van de stad. Goed onderwijs is en blijft de beste manier om een betere toekomst voor onze Dordtse kinderen te waarborgen.

De tweede belangrijke keuze waar wij voor staan betreft werkgelegenheid. Het CDA concludeert dat de belangrijkste uitdaging van 20,25 jaar geleden er nog steeds is: Dordrecht heeft een slechte sociaal-economische positie. Het OCD concludeerde dat Dordrecht stabiel laag staat in de Atlas van Gemeenten. De laatste jaren zelfs nog iets lager door de afname van banen, gering percentage groei banen (0,2% in 2016), aantal mensen in een uitkering (25% van de huishoudens heeft een uitkering), percentage huishoudens met een inkomen lager dan 105% van het sociaal minimum is hoog. De armoede in onze stad blijft onverminderd hoog. Het CDA kiest bij werkgelegenheid voor het perspectief van gewone mensen. Hans uit Dubbeldam, die zijn baan bij een bank is kwijtgeraakt en Zara uit Sterrenburg, die na 30 jaar is ontslagen in de detailhandel.

Het is aan ons om bij deze uitdagingen duidelijke keuzes te maken. Ook om de merknaam Dordrecht meer rol en positie te laten nemen.  Het CDA kiest voor

  1. inzet op een Dordrecht Valley, gekoppeld aan campusontwikkeling Leerpark als centrum van innovatieve ontwikkelingen. Zet in op duurzame economie in de stad. Zeker circulaire economie, maar ook biobased, te beginnen met meer kennis naar de markt te brengen.
  2. Dordrecht is in de Randstad en Zuidvleugel de stad die het meest beglasvezeld is. Buit dat uit en zorg dat we een nieuwe ICT-haven worden en zet daarbij ook in op cybersecurity.

3: de vestiging van grote logistieke (transport)bedrijven met meer dan gemiddelde werkgelegenheid op KIL4. Kijk breder bijv. koppel transport/logistiek met de Biobased Economie. Hierdoor ontstaat potentie voor aanvullende ontwikkeling en werkgelegenheid.

Tegelijkertijd kunnen wij onze sociale positie alleen verbeteren wanneer we gezinnen met wat meer geld aan Dordrecht weten te binden. Daarom maakt het CDA bij de strategische keuzes voor 10.000 woningen twee duidelijke keuzes:

1: Ondertunnel de Spuiboulevard, dring de kantoorfunctie terug en bouw een volledig nieuwe groene middenklasse wijk voor gezinnen.

2: Zet in op ondertunnelen van het spoor en herontwikkel het stationsgebied tot een mix van duurdere gezinswoningen en studentenhuisvesting. Begin al met de zuidzijde van het station.

Voorzitter, dan een ander groot dossier waar we keuzes in moeten maken. De zorg. Het CDA maakt hier de keuze om definitief en allesomvattend te ontschotten. De regioportefeuillehouder heeft toegezegd met inzicht op één budget 3D’s te komen. Het CDA wil met het ontschotten beginnen bij de burger. Het CDA ziet dat zorgvragende mensen in onze stad die te maken hebben met 2 of 3 decentralisatie een permanente druk ervaren om alles geregeld en georganiseerd te krijgen. Het CDA ziet voor deze groep een oplossing door te gaan werken met een GezinsGebondenBudget, een GGB ipv een PGB, PGB’s.

Als het gaat om beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en zorg, dan gaat het ook over de Drechtsteden. Het CDA wil de regio benutten als er meerwaarde zit in afstemming en wil daarbij altijd een zeer scherp oog houden op Dordtse belangen. Als Christendemocraten vormt subsidiariteit immers één van de pijlers van onze ideologie. Gewone mensen worden alleen daar goed vertegenwoordigd waar volksvertegenwoordigers dichtbij en aanspreekbaar zijn. Om als raad meer te kunnen sturen, dienen we de drie D’s op niveau van de Drechtsteden te brengen en moeten we gaan voor één programma, één budget, één organisatie, ontschotten dus.

Bij het binden van mensen en bedrijven aan de stad, hebben de zachte vestigingsfactoren, zoals cultuur en voorzieningen gezorgd voor beleving en aantrekkelijkheid. Wonen, goede bereikbaarheid, goede infrastructuur, onderhoud aan weg en water bleven achter. De harde factoren van het vestigingsbeleid moeten de focus zijn van Dordrecht in 2018. We moeten de merknaam Dordrecht samen met de Drechtsteden inzetten. De toekomst van de Drechtsteden wordt niet bepaald door het hebben van een papieren bestuurlijk constructie, maar door het waarmaken van resultaten. Als over ca. 5 jaar die resultaten er niet zijn, laten we het dan in de regio houden bij de huidige diensten die voordelig zijn voor de Dordrecht.

Voorzitter, dan de veiligheid in onze wijken. De strijd tegen softdrugs wint aan kracht. We weten buurtbewoners accepteren het niet meer. Verplaatsing van coffeeshops wordt door de burgmeester besproken. Een andere onderschatte ontwikkeling is de toename van ondermijning. Ook hier is het CDA blij met het aanpakken van fraude met uitkeringen, zorg, toeslagen, faillissementen, hennepteelt, motorbendes, synthetische drugs, cocaïnehandel, illegaal gokken en illegale prostitutie. Dit ondermijnt de sociale zekerheid, zorgt er voor dat “normaal werken” niet meer loont en leidt tot omkoping, intimidatie en geweld. We moeten ook goed oog hebben voor de toenemende cybercriminaliteit , waar onze online veiligheid geen gelijke tred mee houdt. Het gevaar van het op straat komen te liggen van persoonlijke gegevens van onze inwoners lijkt dan ook toe te nemen. Het CDA ziet uit naar de infographic/factsheet 2017. Wanneer is die er?

Voorzitter. Wij maken keuzes in het belang van Dordtenaren. Het CDA baseert die keuzes op onze visie op de samenleving. Op normen en waarden. Op samenleving in plaats van egoïsme. Met elkaar, in plaats van apart. Omkijken naar je naasten, in plaats van onverschilligheid. Veel Dordtenaren maken zich terecht zorgen over de manier waarop we omgaan met normen en waarden. Over gebrek aan respect en handhaving. Het CDA kiest voor ondersteuning van de kleine ondernemer, zoals de ondernemers die zich alleen voelen staan in winkelcentrum Sterrenburg, nu dreigt dat zij gedwongen worden om open te zijn.

Voorzitter. Verenigingen houden de samenleving bij elkaar. Daarom staat het CDA voor meer investeren in verenigingen, voor meer waardering vrijwilligers en goede accommodaties voor verenigingen. Verenigingen, als VV Dubbeldam, hier leren jongeren samenwerken, respectvol omgaan en discipline. Het kan niet dat 17 jaar na de eerste belofte en 3 jaar na het begin van besprekingen nog niet 1 paal de grond in is gegaan. Samen moet er worden uitgekomen. Voor de begroting van november willen we weten wanneer die 1ste paal de grond in gaat.

Grote en kleine keuzes, maar belangrijk voor gewone mensen en de toekomst van onze kinderen.