Bij de behandeling van de begroting van de gemeente Dordrecht voor 2020 heeft Wim van der Kruijff namens het CDA het volgende gezegd in de gemeenteraadsvergadering van 12 november 2019:

Voorzitter,

De ondertitel van de begroting luidt: “Scherp op koers!”.

Wat bedoelt het college daarmee te zeggen?

Wij hebben die term gegoogled en vinden dan niets behalve links naar berichten over deze begroting.

Betekent het…

 • In een scherpe rechte lijn op het doel af?  
  Dat zal niet, want dat gaat niet met
  • stagnerende woningbouw vanwege de stikstof problematiek,
  • haperende Drechtsteden samenwerking met oplopende kosten in het sociaal domein
  • de Jeugdzorg die we inhoudelijk en financieel niet in control weten te krijgen.

Of betekent het…

 • Op koers, scherp aan de wind zeilend?  
  Wat feitelijk betekent: tegen de wind in zeilend, zigzaggend, zo snel mogelijk op het doel af. Gezien alle zojuist genoemde problematieken is dat misschien nog wel de beste uitleg.

Voorzitter,

Laten we eerst de kernvraag beantwoorden: Is de kadernota correct in de begroting is verwerkt?

Ons antwoord daarop is volmondig ja. Onze complimenten en waardering daarvoor.

Daarbij hebben wij echter wel een aantal opmerkingen:

In financiële zin ziet het CDA een aantal forse risico’s waar het college onvoldoende op voorsorteert.

In de inleiding van de begroting schrijft het college zelf: “Het financieel perspectief staat onder druk en juist het doorzetten van de groeiambities is een randvoorwaarde om deze tendens te keren.”

En “de risico’s op met name de Jeugdzorg en de WMO zijn aanzienlijk; hiervoor reserveren wij dan ook een deel van ons weerstandsvermogen”.

Maar waar staan die reserveringen voor die aanzienlijke risico’s dan? Wat wij zien is dat

 1. Het tijdelijke geld dat we van het rijk krijgen wordt ingeboekt alsof dat voor elk jaar al is toegekend. En dat is niet zo.
 2. Het college denkt met de omdenk-notitie Jeugd een zodanig kostendrukkend resultaat te behalen, dat het financieel allemaal gaat passen. Dat vindt het CDA te optimistisch wensdenken.

Wij zijn het volledig eens dat de bouwambitie wordt vastgehouden om 4000 woningen in deze 4 jaar en nog eens 6000 woningen daarna te bouwen. Echter, landelijk bericht is dat de woningbouw met 40% zal achterblijven vanwege de stikstofproblematiek.

Geldt dat voor Dordt niet?

Het verbaast ons dat er geen risicoreservering in de begroting daarvoor staat. We lezen slechts dat hiernaar gekeken wordt.

Het CDA wil vóór de kadernota 2021 bovenstaande risico’s door het college uitgewerkt en met de raad besproken hebben en wij dienen daartoe een motie in.

Voorzitter,

Een breed gedeelde wens is dat er meer betaalbare woningen beschikbaar komen.

Als antwoord op deze wens krijgen wij de redenering dat door duurdere huizen te bouwen er een verhuisbeweging op gang komt waarbij de verhuizer een goedkopere huur- of koopwoning achterlaat die vervolgens beschikbaar komt voor iemand met een wat minder volle portemonnee.

Dat klinkt logisch, maar is dat ook zo?

Het CDA wil dat de raad voor recente en komende bouwprojecten gerapporteerd krijgt of die verhuisketen inderdaad zo blijkt te werken op de Dordtse cq regionale woningmarkt. Wij dienen daartoe een motie in met het verzoek die verhuisketen inzichtelijk te maken en aan de raad beschikbaar te stellen.

Voorzitter,

Bij de begrotingsbehandeling vorig jaar hamerde het CDA op tempo tempo tempo met een lange lijst dossiers waarvoor dat geldt.

We zijn blij actie te zien op het realiseren van jongeren woningen, het verbeteren van verkeersveiligheid, het aanbieden van respijtzorg ter ondersteuning van mantelzorgers en het bestrijden van eenzaamheid.

Graag die aandacht en het tempo volhouden!

Maar dat tempo zien we niet overal …

 1. Hoe staat ’t met tempo om voldoende seniorenhuisvesting te realiseren, bij voorkeur in de hun vertrouwde wijk, waarmee de broodnodige doorstroom op de woningmarkt kansrijker wordt en wij ons voorbereiden op het toenemend aantal ouderen met een zorgvraag? Het CDA wil meer expliciete aandacht voor seniorenhuisvesting. De VSP dient mede namens ons een motie in daarvoor.
 2. Hoe staat ’t met tempo om inwoners duidelijkheid te geven hoe het “van het gas los” te financieren? Vorig jaar is daarover een motie aangenomen die wij samen met GL en D66 hebben ingediend. In de startnotitie duurzaamheid die onlangs is behandeld krijgt dit geen aandacht. In Sliedrecht loopt dit als een trein. Leg uw oor daar eens te luister en actie graag!
 3. Hoe staat ’t met tempo om leegstand in het kernwinkelgebied terug te dringen?
 4. Hoe staat ’t met tempo om meer hoger onderwijs en studenten in onze stad te krijgen?
 5. Hoe staat ’t met tempo van verbetering van de onveilige parkeer- en verkeerssituatie bij Oranje-Wit op Sportpark Stadspolders?
 6. Hoe staat ’t met tempo van het totaalplan Sport hoe het sportbudget eerlijk over alle sportparken te verdelen?
 7. Hoe staat ’t met tempo om daarmee alle sportverenigingen uitsluitsel en perspectief te geven aangaande hun accommodaties?
 8. Hoe staat ’t met het tempo om de kermis weg te krijgen van de Spuiboulevard? Wij zouden voor eind dit jaar het plan daarvoor krijgen. U heeft nog anderhalve maand…
 9. Hoe staat ’t met het tempo van de herijking van het cultuurbeleid? Dat zou in 2019 starten en schuift al weer door naar 2020. Hierdoor vertraagt helaas ook onze wens om meer aandacht voor amateurkunst en kleinschalige initiatieven in het cultuurbeleid. Wij dienen een motie in om het tempo op te schroeven.
 10. Hoe staat ’t met het tempo om tot een stadsbreed plan te komen voor mobiliteit: auto, fiets, openbaar vervoer, transferia, parkeren op straat, parkeren in garages, doorgaande routes, autoluwe gebieden, snelfietsroutes, de verbinding van de wijken, etc.? Wij vinden dat er tot op heden teveel salamitactiek wordt toegepast en een masterplan waarin dit in samenhang met de raad besproken wordt urgent nodig is. Of is dit te hoog gegrepen voor u?
 11. Hoe staat ’t met het tempo om de giftreinen Dordt uit te krijgen? Het is ons veel te stil op dat vlak.

Voorzitter,

Wat betreft de Sportboulevard regelt deze begroting conform kadernota dat er 4 ton per jaar extra voor onderhoud komt.

Zoals u weet hebben wij daar nog veel vraagtekens bij, maar in administratieve zin kunnen we er voor nu mee leven. Als komende maanden bij nadere bespreking blijkt dat dit anders had gemoeten, herstellen we dat bij de kadernota 2021 wat ons betreft.

Ten slotte, samenvattend:

 • Zijn we scherp op koers?

Ja en nee.

 • Ja, de ambities zijn helder,
 • Nee, de integrale uitwerking is op een aantal beleidsterreinen nog niet scherp,
 • Ja, wij ervaren tegenwind,
 • Nee, de risicomaatregelen die daarbij horen zijn nog niet scherp.

Het tempo waarmee gevaren wordt moet op meerdere terreinen echt hoger.

En van het college horen wij graag wat zij eigenlijk bedoelde te zeggen met “Scherp op koers!”.