Op 23 juni 2021 heeft fractievoorzitter Wim van der Kruijff in de gemeenteraad onderstaande beschouwing gehouden naar aanleiding van de door het college van B&W voorgestelde kadernota 2021:

Voorzitter,

De aan ons voorgelegde kadernota geeft inhoudelijk vrij weinig kader. Kort samengevat zegt u:

 • We stellen keuzes over beleidswensen en bezuinigingen uit naar dit najaar;
 • We stellen keuzes over besteding van de Eneco miljoenen uit naar dit najaar, met twee uitzonderingen;
 • Voor 2021 en daarna honoreren we een lijstje van 8 als onontkoombaar gekwalificeerde knelpunten.

Uit bovenstaande blijkt weinig strategisch inhoudelijk denken.

Daarom deelt het CDA graag háár strategische opvatting met u.

De komende jaren zien wij 3 thema’s waarop we extra aan de bak moeten om de uitdagingen waar wij als stad voor staan het hoofd te bieden.

 1. Het CDA wil vormgeven aan een sociale groeiagenda, met focus op onderwijs en verbinding;
 2. Het CDA wil onverminderd investeren in woningbouw en energietransitie;
 3. Het CDA wil nadrukkelijker doorpakken op het gebied van mobiliteit.

Ik zal op elk kort ingaan:

1. SOCIALE GROEIAGENDA

Voorzitter, ‘dé groeiagenda’ blijft te eenzijdig hangen in aantallen te realiseren woningen en banen -hoe essentieel ook- en dat geeft het risico dat het een losgezongen doel op zichzelf gaat worden. Het hogere doel is de verdiencapaciteit van de stad te verbeteren. Ook door te investeren in onderwijs en ontwikkeling van de hier nu wonende Dordtenaren, die daardoor betere kansen op onze arbeidsmarkt krijgen. Dat leidt tot een voor werkgevers een aantrekkelijk vestigingsklimaat en tot een lager aantal uitkeringen. Kortom: dat rendeert op meerdere fronten.

Het CDA pleit daarom voor het uitwerken van een sociale groeiagenda, die inzichtelijk maakt welke langjarige investeringen in onderwijs en (arbeids)participatie bijdragen aan het structureel verbeteren van de toekomstige verdiencapaciteit van onze Dordtenaren, en daarmee onze stad.

Vraag aan de raad: wilt u hier mee aan de slag?

Voor alle duidelijkheid: deze sociale groeiagenda gaat niet over wel/niet bezuinigen op de WMO, bijstand, ouderen, eenzamen, gehandicapten, jeugdzorg, minima, daklozen, en andere mensen in de problemen). Al wil het CDA wel even kwijt dat wij afstand nemen van de eendimensionale, verbeten drang van een enkele partij in deze raad om met name daarop te willen bezuinigen.

2. WONINGBOUW en ENERGIETRANSITIE

Voorzitter, de les uit de vorige crisis is om bij economische recessie NIET de rem op de woningbouw te gooien. Dat moet door. Ook in de Corona crisis of een daaruit voortvloeiende economische crisis. Zo nodig met extra financiële impulsen.

De woningnood blijft fors. Banen staan op de tocht. Het CDA vindt dat wij als gemeente alles op alles moeten zetten dat te lijf te gaan door woningbouwprojecten eerder versneld dan vertraagd dóór te zetten. We zijn daarom blij dat er middelen worden vrijgemaakt voor startersleningen.

De suggestie om als gemeente financieel renderend te participeren in de tijdelijke woonvoorziening op het Leerpark spreekt ons aan. Die ontwikkeling bleek binnen één jaar te doen. Dat is wat we nodig hebben. Wat het CDA betreft doen we nog zo’n snel project. Bijvoorbeeld op het Maasterras. Of elders? Vraag aan het college: kan dat? Vraag aan de raad: steunt u dit idee?

Hetzelfde geldt voor de energietransitie. In de kadernota lezen we de suggestie om gemeentelijk kapitaal renderend te maken door Stedin te ondersteunen bij het invullen van hun investeringsbehoefte voor de energietransitie. Een idee dat het CDA aanspreekt. Niet alleen vanwege het financieel rendement, maar vooral om samenwerkend met Stedin in Dordt koploper te worden met een toekomstbestendige energie infrastructuur. Dat is aantrekkelijk voor vestiging van bedrijven en inwoners, geeft kansen op banen en daarop gerichte opleidingen in het Leerpark en helpt uiteraard onze duurzaamheidsambities.

Graag bespreken wij na het zomerreces in een raadscommissie hoe dit in gang te zetten. Vraag aan het college: ziet u kans een eerste uitwerking op papier te zetten wat als discussiestuk kan fungeren?  Vraag aan de raad: wilt u hier voortvarend mee aan de slag?
Het energietransitie vraagstuk is een lokale verantwoordelijkheid en verdient het om stevig aan de orde te komen in onze lokale raad. Onze zorg is dat we dat teveel overlaten aan de regionaal coördinerend portefeuillehouder.

We zijn blij dat er conform onze motie middelen worden vrijgemaakt voor duurzaamheidsleningen, om mensen met een krappere beurs te kunnen laten beginnen met energiebesparende maatregelen. Goed voor hun portemonnee en goed voor het milieu.

3. MOBILITEIT

Voorzitter, de fiets en de e-bike zijn populairder dan ooit. Om de ambitie een aantrekkelijke fietsstad te zijn waar te maken, moeten we steviger doorpakken op het aanleggen van snelle, aantrekkelijke fietsroutes. Zowel tussen buitenwijken en binnenstad als vanuit Dordrecht naar de omliggende gemeenten.

Het CDA ziet graag dat we de realisatie versnellen. Zeker nu we zien dat mede door Corona het fietsgebruik stijgt, moeten we dat momentum pakken met een extra impuls. Vraag: zijn raad en college bereid die handschoen op te pakken?

Voorzitter, tot zover onze strategische inbreng.

Terug naar wat de kadernota voorstelt:

 • Het CDA stemt in om geld vrij te maken voor de acht genoemde knelpunten, waaronder bibliotheek, Bankastraat, Wantijpark en kunstgrasveld Krommedijk.
 • Het CDA stemt in met de voorstellen hoe om te gaan met de Eneco miljoenen, en voor het grootste deel dit najaar daarover te besluiten.
 • Het CDA stemt in met het voorstel om de besluitvorming over beleidswensen en bezuinigingsopgaven uit te stellen tot de begroting dit najaar.
  • We dienen dus nu geen moties of amendementen daarover in en zullen ook geen moties of amendementen van anderen daarover steunen.

Natuurlijk heeft het CDA concrete beleidswensen, maar conform uw voorstel bespreken we die dit najaar. En natuurlijk verwachten we dan discussie over … ach, laten we ook eens acht onderwerpen noemen:

 1. Hoe we de giftreinen Dordt uit krijgen
 2. Oplossingen voor seniorenhuisvesting
 3. Voortzetting van de Dordtpas
 4. Voortzetting en uitbreiding van respijtzorg en andere vormen van ondersteuning voor mantelzorgers.
 5. Vermindering leegstand door verkleining van het kernwinkelgebied
 6. Sportparken en sporthallen
 7. Cultuur en evenementen
 8. Verplaatsing van de kermis