Op 10 november heeft CDA-fractievoorzitter Wim van der Kruijff het volgende gezegd over de Dordtse begroting voor 2021:

Voorzitter,

Onze wereld, ons land, onze stad heeft het moeilijk. Vandaag beperken we ons tot onze stad.

 • Het CDA ziet drie belangrijke thema’s voor het Dordtse beleid in 2021:
  1. Niet bezuinigen, maar elkaar helpen in de huidige crisis;
  2. Tempo blijven maken met woningbouw;
  3. Polarisatie en radicalisering tegengaan.
 1. Niet bezuinigen, maar elkaar helpen.
  Het is in de huidige crisis zaak dat we er samen de schouders onder zetten. Het CDA ziet veel moedgevende initiatieven in de stad en het is belangrijk dat we als gemeente daar voluit in meedoen. En vooral nu NIET de situatie onrustiger maken door bezuinigingsvoorstellen.
  Het CDA staat vierkant achter de lijn om niet nu te gaan bezuinigen.
  De focus moet komend jaar voluit liggen op het steunen van onze medemensen, verenigingen, instellingen en bedrijven die hard geraakt worden door de Corona crisis.
  We zijn blij met de acties die we zien tegen eenzaamheid en om ondernemers te helpen de werkgelegenheid te behouden. Die moeten we doorzetten.

 2. Tempo blijven maken met de woningbouw.
  Het CDA is tevreden dat de woningbouw nu aardig op stoom raakt. Bijvoorbeeld de bouw van betaalbare jongerenwoningen op het Leerpark en op de plek van Thureborg.
  Maar voor een aantal andere doelgroepen moet het sneller:
  • voor senioren missen we kleinschalige woonvormen in de plannen. De RIB de de Raad ontving naar aanleiding van de door ons en de VSP vorig jaar ingediende motie ‘Senioren moeten ook wonen’ geeft aan dat hier behoefte aan is. Wij dienen een motie in die verzoekt om concrete voorstellen hiervoor, zoals bijvoorbeeld woonhofjes voor senioren.
  • de bouw van sociale huurwoningen loopt veel te ver achter op de planning. Tot en met 2020 daalt het aantal zelfs. In de begroting staan nu eindelijk concrete cijfers om dit om te buigen. Het CDA wil dat versnellen. Met project Leerpark 2F is in korte tijd een initiatief van de grond gekomen voor 330 goedkope, kleine huurwoningen. Daar zijn we blij mee. Het CDA ziet zo’n snelkookpanontwikkeling graag nog een keer gebeuren en dient een motie in die verzoekt te onderzoeken of en waar dat kan. Bijvoorbeeld bij de Weeskinderendijk?

 3. Polarisatie en radicalisering tegengaan
  Het CDA is bezorgd over de oplopende spanning in de maatschappij.
  Wij willen deze onacceptabele agressie, polarisatie en radicalisering nadrukkelijk bestrijden, zowel preventief vanuit ons sociaal beleid als repressief vanuit ons veiligheidsbeleid.
  Hier hebben we zo nodig extra geld voor over, waarbij ook aan een extra impuls in het onderwijs gedacht kan worden.
  Kan het college toezeggen de Raad binnenkort te informeren over de Dordtse situatie en of extra inzet nodig is, preventief dan wel repressief?

Voorzitter,

Naast deze drie grote thema’s, wil het CDA graag tien concrete punten kort aansnijden:

 1. Ongeveer één jaar geleden is de door het CDA ingediende motie ‘verhuisketen dashboard‘  aangenomen. Deze vraagt om een feitelijke check van de aanname dat kopers van duurdere nieuwbouwwoningen goedkopere woningen achterlaten voor bijvoorbeeld jongeren en starters. Heel teleurstellend dat tot op de dag van vandaag dat belangrijke inzicht niet is gegeven. Tempo graag.

 2. Twee jaar geleden is de door het CDA ingediende motie ‘kleiner maar fijner’ die vraagt om verkleining van het kernwinkelgebied door het college ontraden en niet door de Raad aangenomen. Het pleziert ons te merken dat het college het idee achter deze motie nu toch omarmt en inzet op een geconcentreerd kernwinkelgebied met minder leegstand.
  Onze vraag is: kunt u de kaders van dit beleid in een raadsvoorstel aan de Raad voorleggen? Wij dienen daartoe dezelfde motie in als twee jaar geleden.

 3. Het CDA vraagt jaar op jaar om een integrale Sportparkenvisie. We vinden het onuitstaanbaar dat die er nog steeds niet is. Op onderdelen ontvangen we voorstellen, maar het is aan andere verenigingen niet uitlegbaar wanneer en hoe zij aan de beurt zijn.
  Bij deze vraagt het CDA nogmaals met klem om die integrale sportparkenvisie, geïntegreerd met verenigingshallen en gymzalen.

 4. Het CDA is mede indiener van de door CUSGP opgestelde motie Kerkenvisie. Een visie op hoe om te gaan met beeldbepalende kerkgebouwen, die naast voor kerkdiensten vaak ook voor representatieve en maatschappelijke doeleinden benut worden.

 5. Minder bureaucratie, meer ontschotting en meer regelvrije budgetten in de zorg. Dat is één van de ambities in het sociaal domein. Het CDA ziet hier nog maar mondjesmaat voorgang op en hoort graag van het college hoe we hier in 2021 op gaan doorpakken.

 6. Snelle, veilige, brede fietsroutes tussen de woonwijken en de binnenstad. Dat is waar het CDA graag meer inzet op ziet. Vraag aan het college: wat heeft u nodig om dat voor elkaar te krijgen?

 7. In het duurzaamheidsbeleid is goede aandacht voor de schonere energiebronnen zon en wind. Wat het CDA betreft krijgt ook geothermie daarbij een plaats.
  Daarnaast willen we meer inzet op het bevorderen van energiebesparing, bijvoorbeeld door isolatie. Dat is ook goed voor ieders portemonnee.
  Kan het college hier nadrukkelijker actie op nemen?

 8. Wij krijgen frequent signalen dat omwonenden zich als participant niet serieus genomen voelen bij de ontwikkeling van bouwplannen in hun buurt. Zij ervaren dat ze alleen achteraf nog kunnen proberen bij te stellen. Dat moet beter. Herkent het college dit beeld, en zo ja, hoe gaat zij dat verbeteren?

 9. Het CDA blijft herhalen: Het spoorvervoer gevaarlijke stoffen door de stad moet stoppen.
  Goed te zien dat het college hier mee aan de slag is. Het CDA wil doorduwen opdat die treinen daadwerkelijk verdwijnen en zich niet laten afschepen met alleen risico verlagende maatregelen.

 10. De kermis. Die moet dus weg van de Spuiboulevard. Maar waarheen? Die vraag stelt het CDA jaar in jaar uit. En het elke keer beloofde antwoord is er nog steeds niet. Waar komt de kermis?