Woordvoering van fractievoorzitter Franciske van Vugt-Roose namens het CDA Dordrecht bij de behandeling van de Kadernota (algemene beschouwingen) 2024.

Voorzitter, 

Het CDA Dordrecht heeft oog, oor en hart voor deze stad en heeft veel waardering voor de ‘handjes’ van onze stad. Dordt kan niet zonder alle Dordtenaren die dag aan dag klaar staan voor anderen. De mensen in het onderwijs, de zorg, en al die vrijwilligers die klaarstaan voor anderen. De solidariteit bij deze inwoners is groot. Ik citeer enkele regels uit een gedichtje dat treffend verwoordt wat een vrijwilliger is:

Vrijwilliger zijn…
Is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
maar niet te koop
Is positief denken
is positief doen

We roepen de raad en het college dan ook op om te blijven investeren in de Dordtse handjes, in de verenigingen die voor sociale cohesie zorgen. In een tijd van krapte is er geen betere investering denkbaar om toch een sociale stad te blijven. 

Het goede nieuws van deze kadernota is dat ingezet beleid doorgang kan vinden, en het slechte nieuws is dat nieuwe ideeën nu niet meer allemaal door kunnen gaan. De financiële onweerswolk die boven de komende jaren hangt, dwingt ons tot het maken van scherpere keuzes. Als CDA Dordrecht realiseren we ons dat we afhankelijk zijn van landelijke besluiten waar we geen of nauwelijks invloed op hebben. Het goede nieuws betreft in elk geval een drietal zaken waarvoor beperkt extra geld is vrijgekomen. Dat betreft het bevorderen van de fietsmogelijkheden, waardoor het wellicht toch nog ‘fijn fietsen in Dordrecht’ wordt. Een volgend punt betreft het kunnen continueren van bestaande evenementen, wat mooi is voor wat leukigheid in de stad en we zijn 

ook blij met budget voor kunst en cultuur, wat voor verbinding zorgt, zeker als dit ten goede komt aan de amateurkunst in deze stad die voor een brede groep toegankelijk is.

Sportende kinderen

Veel van onze Dordtse handjes zijn te vinden bij sportverenigingen. Het belang van sporten is in deze raad al vaak erkend. Met het oog op de ambities die er op zijn omtrent sportende kinderen, hadden we op dit punt inmiddels meer actie in de vorm van een plan verwacht. Waar blijven de plannen om onze kinderen aan het sporten te krijgen? Op welke termijn denkt het college met een concreet plan te komen? We zijn als CDA teleurgesteld over de traagheid die er op dit vlak is. Graag ontvangen we van het college hier een reactie op. Als CDA vinden we het van belang dat het beschikbare budget echt ten goede komt aan sportende kinderen en niet aan ambtelijke overhead. 

De raad in positie

De wijze waarop de te maken keuzes aan de raad zijn voorgelegd, hadden we graag inzichtelijker gezien. Het helpt als meteen duidelijk is of bepaalde bedragen een extra investering betreffen of dat het reeds genomen besluiten betreft. We roepen het college op om aan de raad een duidelijke procesaanpak voor te leggen waaruit duidelijk wordt wat de consequenties zijn bij het kiezen uit de noodzakelijke bezuinigingen voor de komende jaren. We zien graag dat de effecten van verschillende keuzes doorgerekend worden en inzichtelijk worden weergegeven. Hiervoor dient het CDA de motie Raad bij ombuigingen en bezuinigingen goed in positie in. De verantwoordelijkheid die de raad heeft, kan dan beter ingevuld worden.

Nabije overheid

Niet alleen de Dordtse handjes dragen bij aan de samenleving, maar de lokale overheid kan ook de handen uit de mouwen steken. Het CDA maakt zich sterk voor een lokale overheid die niet op afstand van de inwoners staat, maar die nabij wil zijn. Dit heeft vanuit ons verkiezingsprogramma een prominente plek gekregen in het politiek akkoord. Het gaat ons niet om nieuw beleid dat gevat wordt in regels en beleidsstukken, maar het gaat om een andere mindset. De mindset van de vrijwilliger: positief denken en positief dóen. Het college is er 

immers voor de inwoners. Initiatieven uit de stad kunnen best wat enthousiaster omarmd worden. Organisaties als Humanitas, Samen Dordt, de Buitenwacht, stichting Debster, de maatschappelijke rol die FC Dordrecht gaat spelen, laten we er toch vooral heel blij mee zijn en met ze meedenken, zodat zij kunnen dóen.

Communicatie speelt daarin een belangrijke rol. Niet alleen meedelen wat de plannen zijn, maar vertellen wat er wordt gedaan. De ‘verkoop van beleid’ mag wat ons betreft echt wel een tandje minder, we zien liever dat er hard gewerkt wordt aan uitvoering van plannen.

Woningnood

Zo is de woningnood in Dordt nog lang niet opgelost. We vinden het echt spijtig dat diverse bouwprojecten zoals bij het ziekenhuis nog niet uitgevoerd worden. We hopen op korte termijn een locatie voor een eerste Knarrenhofje te mogen vernemen en we dringen er bij het college op aan om vaart te maken. In de afgelopen weken werd ook duidelijk dat bijna raadsbreed de behoefte bestaat om nog meer mogelijkheden te onderzoeken die te maken hebben met huisvesting. Creatieve ideeën zijn nodig en daar hebben we ook goede hoop op.

Voorzitter, ik wil nog enkele zaken kort aanstippen:

Bestaanszekerheid en gelijke kansen

Het is steeds minder vanzelfsprekend dat huishoudens kunnen rondkomen. De lastenstijging wordt gevoeld. Kan het college bestaanszekerheid garanderen? Hoe voorkomen we met elkaar dat ontoereikende financiële omstandigheden ook leiden tot ongelijke kansen? 

Impact komst AZC

De komst van een AZC wordt in de kadernota niet genoemd. Er is toegezegd dat dit een budgetneutraal gebeuren betreft. We zien graag de geldstromen terug in de P&C-cyclus en we willen graag een impactanalyse van de omliggende wijken. De motie Impact van de komst van het AZC inzichtelijk maken geeft uitdrukking aan deze wens.

Transferia

Het autoverkeer in de binnenstad loopt elke dag vast. We willen transferia aan de rand van de stad die gericht zijn op bezoekers én op de eigen inwoners. Fietsenstallingen en pendelbusjes horen daar bij. 

Verduurzaming

Met verduurzaming wordt te weinig vaart gemaakt. Nog steeds worden verzoeken voor het plaatsen van zonnepanelen afgewezen. Dat moet anders.

Chemours

Het CDA sluit zich grotendeels aan bij hetgeen al gezegd is over Chemours. Overheden dienen als goede rentmeesters om te gaan met wat aan hen is toevertrouwd. Omtrent het toekomstige opruimen van alle vervuiling zien we graag dat er een garantstelling wordt georganiseerd. We dienen daartoe de motie Borgstelling door Chemours in verband met PFAS-vervuiling in.

Voorzitter, ik sluit af. Ik hoop van harte dat de mindset van de Dordtse handjes diep geworteld blijft in deze stad, zodat er vanuit vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid oog, oor en hart is voor elkaar.

Categorieën: Nieuws