Voorzitter,

Het CDA is tevreden hoe het college de kadernota en de richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad in de voorliggende begroting voor 2013 heeft vertaald. Er ligt een keurige begroting die voldoet aan wat wij er van verwachtten.Wij vinden er onze opvattingen ruim voldoende in terug, ons de dynamiek van raadsmeerderheden en –minderheden beseffend. Op één punt na, heeft u daarmee akkoord van het CDA op wat aangeduid wordt als ‘deel I’. Dat ene punt betreft het Stadsstrand Stadswerven. Wij zijn in het kader van de ontwikkeling van Stadswerven gaarne bereid de dialoog aan te gaan hoe één en ander in de tijd gezien zo goed mogelijk in te richten, maar willen pas bij die discussie besluiten nemen of en hoe dat moet en daar niet nu al bij de begroting 2013 op vooruitlopen.

Voorzitter,

Dan nu de visie van het CDA in een breder vooruitkijkend perspectief, oftewel ‘deel II’. Er is onrust over hoe het financieel en inhoudelijk verder moet. Naast de effecten van rijksbeleid, het nieuwe regeerakkoord Rutte versie 2.1 en economische teruggang, en met name ook vanwege de te voeren discussie over welke bijstelling in tijd, geld en scope gedaan moet worden in het kader van een aantal grote projecten, (als ondermeer Gezondheidspark, Stadswerven, Maasterras, Belthurepark en Amstelwijck) rijst de vraag wat we ons kunnen permitteren qua uitgaven en of er überhaupt wel een zinnige afweging te maken is op dit moment. Rekenen we ons vandaag niet te rijk en steken we de kop in het zand voor het zware weer dat op ons af komt? Stevenen we af op een onverantwoord interen op onze reserves? Besluiten we vandaag vanuit een onjuist perspectief over investeringen, niet voldoende wetend of we ons dat wel kunnen veroorloven? Schuiven we de problematiek niet onverantwoord ver voor ons uit?

Het CDA herkent die zorgen. Een volgende ronde van bijsturingmaatregelen dient zich inderdaad aan. Het CDA vindt het verstandig dat niet halsoverkop invulling te geven bij de begroting voor 2013, maar zorgvuldig in de komende maanden als raad en college gezamenlijk uit te werken. Het is zaak dat in komend half jaar de impact op inhoud en financiën van 2014 en daarna helder gemaakt wordt. Als volgende stap na deze begroting meteen aan de slag daarmee en niet over de verkiezingen van maart 2014 heen tillen, vinden wij.

Wij stellen het op prijs dat het college de raad daarbij nadrukkelijk vroegtijdig aan zet wil brengen door de uitkomst van de kerntakendiscussie bij haar afwegingen te betrekken. Echter, nu die kerntakendiscussie in de gemeenteraad van de baan is, vragen wij van het college de toezegging om de raad in positie te brengen door de richting van toekomst scenario’s open en vroegtijdig met de raad te delen en bespreken, zodat de raad daar in kan meesturen.

Graag geeft het CDA vandaag haar richtinggevende handvatten vast aan u mee:

Het CDA wil met voorrang blijven investeren in wat onze bewoners en bedrijven nodig hebben voor onderwijs, werk, wonen en onderlinge verbondenheid. En dat op een duurzame manier.

Dat betekent prioriteit voor:

–      Investeren in hoger onderwijs naar de stad halen : het University College;

–      Investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven : Doorbouwen aan een gemiddeld hoger segment woningen in de wijken (Dordt West, Vogelbuurt en daarna ook Stadspolders, Sterrenburg). Doorontwikkelen van bedrijventerrein Dordtse Kil in samenwerking met Havenbedrijf. Theater Kunstmin moderniseren, Hofkwartier realiseren, Energiehuis realiseren, Natuur, recreatie en ecologie ontwikkelen conform plan in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Doorwerken aan een aantrekkelijke, mooie en toegankelijke binnenstad.

–      Investeren in werkgelegenheid en onderwijs in regionaal kansrijke sectoren : maritiem, zorg, toerisme : Leerpark ,Gezondheidspark, University College, Duurzaamheidsfabriek, Ecoshape.

We hebben de middelen daartoe. De verwachte tegenvallers uit de grote projecten mogen van het CDA in eerste instantie uit het weerstandsvermogen worden opgevangen. Daar zijn die reserves voor. Komende periode zullen we zo snel als verantwoord mogelijk moeten uitwerken hoe de reserves weer op peil te brengen, waarbij de reserves in zijn totaliteit in overweging genomen kunnen worden, inclusief de inkomensreserve.

Het domste wat we nu kunnen doen, is stoppen met investeren in wat op lange termijn goed is en rendeert voor onze bewoners en bedrijven. De sleutel voor verandering  zit wat het CDA betreft in een veranderende rolverdeling tussen overheid, bewoners, bedrijven en instellingen. Daarbij hanteert het CDA als motto ‘wij vragen u liever meer te doen dan meer te betalen’. Het vergt een gemeenschappelijk handelingskader hoe dat te doen. Hoe over alle beleidsterreinen heen concreet handen en voeten te geven aan het begrip “Vertrouwen en Verantwoordelijkheid”  behoeft specifiekere verwoording.

Bij de behandeling van de kadernota 2013 heeft het CDA de motie ‘vrijwilligers en professionals’ ingediend, met het doel te komen tot die specifiekere verwoording. Het is het college nog niet gelukt om een eerste aanzet aan te reiken die kader en richting hierop geeft. De uitdaging daarbij is met name de scope over alle portefeuilles heen, zoals maatschappelijke voorzieningen, sport, leefbaarheid, cultuur, etc.. Dat is hard nodig. Graag krijgen wij de toezegging van het college deze motie breed, over alle portefeuilles heen op te pakken en de toezegging dat de gevraagde notitie in het begin van het eerste kwartaal van 2013 aan de raad aangeboden wordt, zodat deze ruim vóór de kadernota 2014 met de raad besproken kan worden.

Het CDA heeft de indruk samenwerking over programma’s wel vaker vatbaar is verbetering. Bijvoorbeeld: vorig jaar dienden wij als CDA motie ‘Buslijn 1’ in met het Rotterdamse project FlexOverschie als inspiratie hoe een oplossing te vinden. In Dordrecht lijkt het te haperen op het elkaar niet kunnen vinden over de programma’s verkeer, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid heen.

De aanpak van het college op het dossier Groene Zoom, waarbij de vraag “hoe zou u het doen en tegen welke prijs? “ wordt uitgezet in plaats van een eigen bedachte oplossing aanbesteden, vinden wij aansprekend en een mooi voorbeeld van de gewenste rolneming door de overheid, waarbij een beroep gedaan op de kennis, kunde en innovatieve inzichten van het bedrijfsleven. Wij evalueren deze werkwijze graag met u om te bezien of dit innovatie en kostenbesparing oplevert en ook in andere dossiers zo gedaan kan worden.

De benchmark Brandweer is in behandeling. Voor nu wachten wij de nadere uitkomsten naar aanleiding van de vervolgbespreking af. Het CDA denkt nog steeds dat daar een kostenverlaging kan worden gerealiseerd op kortere termijn dan -zoals nu genoemd- in 2016.

Al deze aandacht voor financiën, recessie en grote projecten zou ons bijna doen vergeten dat geld en stenen niet het belangrijkst zijn in onze maatschappij. Het zijn hulpmiddelen om mensen gelukkig en gezond te laten wonen, werken en samenleven met elkaar. De overheid moet vooral de betrokkenheid van mensen op elkaar benutten en bevorderen, en dat in haar stijl willen inpassen. Een appèl doend op de verantwoordelijkheid van mensen voor zich zelf en voor elkaar. Daarbij heeft de overheid nog al eens de neiging door de inzet van professionals de kracht van bewoners en bedrijven opzij te duwen of burgerinitiatieven over te pakken en daarmee dood te slaan.

Het  CDA blijft er op hameren juist het omgekeerde te doen: treedt terug als overheid waar dat kan, dereguleer, debureaucratiseer en zet mensen in hun kracht en energie. Naar onze overtuiging floreert de maatschappij dan het best, zullen mensen het meest tevreden zijn. Als consequentie (niet als primair doel) zullen overheidskosten dalen.

Blijf bouwen op de kracht van maatschappelijke verbanden.

Blijf bouwen op ouderbetrokkenheid op scholen, sportverenigingen en in buurtwerk.

Blijf bouwen aan een maatschappij waarin mensen verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar kunnen nemen.

Blijf bouwen aan een vangnet voor wie niet op eigen kracht verder kunnen.

Blijf bouwen aan een duurzame stad.

Het CDA bouwt graag mee, uit volle overtuiging.