windmolen

Op dinsdag 11 juni 2013 kwam inde adviescommissie de stand van zaken rond windmolens aan de orde. De avond begon met een presentatie van een adviesbureau in opdracht van het college over het uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden van windenergie. Er zijn 5 zones aan de randen van de stad onderzocht: de Merwedezone, Krabbepolder / Duivelseiland, Dordtse Kil III, Dordtse Kil IV en Oostzijde A16.

Het gaat hier dus niet om concrete locaties, maar om zones waar deze zouden kunnen komen. Besluiten hierover zijn nog niet genomen. Wel heeft het college aangegeven dat de locatie Oostzijde A16 is afgevallen, omdat deze locatie ongewenst is vanwege de ligging richting de Biesbosch en ingaat tegen provinciaal beleid. De adviescommissie en gemeenteraad kon vragen stellen, maar standpunten zijn later aan de orde. Namens het CDA waren Frans Riet en Peter Naeije (woordvoerder milieu en duurzaamheid) aanwezig. Er werden door enkele commissieleden vragen gesteld. Peter Naeije vroeg namens het CDA hoe het stond met de innovatie bij windmolens en hoe zeker de subsidie ook in de toekomst was? Subsidie blijft voorlopig nodig om windenergie rendabel te maken. Hier zit toch enige onzekerheid. Als een initiatiefnemer alle plannen rond heeft en de vergunning aanvraagt is de subsidie zeker. Als de plannen niet rond zijn, maar er wel al veel voorbereidingen nodig zijn en kosten gemaakt worden kan het zo zijn dat besloten wordt de subsidie stop te zetten. Conclusie was ook dat windenergie op zee op dit moment niet rendabel is, omdat hier ook geen subsidie op zit.

Na de presentatie vond er later op de avond een Sprekersplein plaats onder het voorzitterschap van Frans Riet, zodat de adviescommissie kon horen hoe er over windmolens en de zones gedacht werd. De achtergrond van de 3 insprekers was heel verschillend, zodat ook de standpunten uit een liepen. Er was een inspreker namens de natuur- en vogelwacht Dordrecht, namens een projectontwikkelaar (die windmolens aan de Oostzijde van de A16 wil realiseren) en namens Drechtse Stromen (initiatief om te participeren in projecten rond duurzame energie). Was de Oostzijde A16 voor de een de beste locatie (projectontwikkelaar) was dit voor de ander (natuur- en vogelwacht) de slechtste locatie. De adviescommissie kon vragen stellen aan de insprekers. Uiteraard wilde de projectontwikkelaar graag dat de locatie Oostzijde A16 door zou gaan. Het college werd echter tegengesproken dat deze locatie door de provincie zou zijn afgevallen. De heer Kloet (projectontwikkelaar) gaf aan dat deze locatie op verzoek van de gemeente was afgevallen.

Aangezien het bespreken van de plannen met het college nog niet heeft plaatsgevonden, kwam hier nog geen reactie op. De plannen worden binnenkort met het college besproken. Het gaat dan nog niet om concrete locaties, maar verder onderzoek te doen naar de locaties/zones binnen de stad en op zee om zo te komen tot een uitvoeringsagenda. Definitieve besluiten over deze uitvoeringsagenda zal eind dit jaar plaatsvinden.

Het CDA is voorstander van het vergroten van het aandeel duurzame energie. In maart 2013 hebben wij al aangegeven dat wij betwijfelen of er in ons stedelijk gebied zoveel geschikte locaties te vinden zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat grote delen van de stad niet geschikt en dat vooral de randen van de stad (aan het water, langs de snelweg) mogelijk geschikt zijn. Zelfs als alle zones die nu in beeld zijn maximaal worden volgebouwd met windmolens zullen de duurzaamheidsdoelstellingen op langere termijn (2020 en 2050) niet gerealiseerd kunnen worden. Dit zal een van de zaken zijn die binnenkort in de adviescommissie verder wordt besproken.