Gisteren heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven om de komende maanden een uitvoeringsagenda windenergie op te stellen. Het gaat daarbij om locaties aan de rand van de stad, o.a. op de Dordtse Kil.

De fractie van het CDA is voorstander van windenergie, maar nadrukkelijk met oog voor omwonenden en het (polder)landschap. Wij zjn blij dat er op deze manier werk wordt gemaakt van de duurzaamheidsdoelstellingen, maar wij hadden als raad graag eerder betrokken willen zijn bij de keuze van de locaties. Op dit moment is daar niets meer aan te veranderen, omdat de provincie de locaties heeft opgenomen in de provinciale structuurvisie. De wethouder erkende dat hij de raad eerder had moeten informeren en zegde toe dat, mochten de huidige locaties niet allemaal tot realisatie leiden, dat hij dan alsnog met de raad en de provincie in gesprek gaat over nieuwe locaties.

Het CDA heeft de wethouder om een duidelijke toezegging gevraagd waar het gaat om de communicatie met inwoners. In het huidige voorstel komt dat nauwelijks aan bod en wij willen dat aan dit punt uitgebreid aandacht wordt besteed in het raadsvoorstel dat aan het einde van dit jaar richting de raad komt.

Verder hecht het CDA zeer aan de betrokkenheid van Dordtse burger, m.n. door hen de mogelijkheid te geven mee te doen aan een windmolenproject. Daarom steunde het CDA een motie van Groen Links om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met Drechtse Stromen. Een stichting die is opgericht om mensen in de Drechtsteden te helpen duurzame energie in te kopen of op te wekken.

Later dit jaar, als de uitvoeringsagenda in de raad wordt besproken, zullen wij u informeren over de concrete plannen.