24Voorzitter,

We moeten weer méér bezuinigen. Méér dan verwacht bij de Kadernota 4 maanden geleden. En volgens de van Rutte II ontvangen september circulaire  nóg meer dan in de begroting 2014 staat.

Keer op keer is de vraag : waar halen we het geld vandaan?

Het CDA heeft een duidelijke koers:

 1. Een kleinere gemeentelijke overheid. Minder ambtenaren, ook in de Drechtsteden samenwerking.
 2. We vragen inwoners niet om meer geld, maar vragen hen meer te doen en stellen hen daartoe in de gelegenheid door goede, gelijkwaardige samenwerking;
 3. We ontzien vrijwilligers en mantelzorgers die belangrijke maatschappelijke of zorgtaken voor hun rekening nemen. Die stimuleren we juist;
 4. De gemeente zorgt voor een stevige financiële buffer zodat continuïteit van de kerntaken geborgd is.

Als wij de begroting 2014 checken, zien wij veel zaken die goed overeenstemmen met die CDA lijn:

 • Goed dat de lokale lastendruk voor inwoners laag blijft;
 • Goed dat ingezet wordt op significante verkleining van het ambtenaren apparaat;
 • Goed dat het terugzakkende weerstandsvermogen terug op 1,0 gebracht wordt;
 • Goed dat er voor 2014 een extra financiële buffer is begroot om de nadelige effecten van het beleid van het kabinet Rutte II op te vangen;
 • Goed dat er vooruitlopend op 2015-2016 een lijst mogelijke bezuinigingsmaatregelen van 10 miljoen euro samengesteld wordt; en ook goed dat de inhoudelijke keuze daarover aan de nieuwe raad en college na de verkiezingen in 2014 wordt gelaten.

Het CDA heeft ook punten waarop we willen aanvullen, aanscherpen of waarmee we ronduit niet tevreden zijn:

 • In juli 2012 is de CDA motie aangenomen die opdraagt ruim 50 stageplaatsen bij de gemeente te realiseren. Het is onuitstaanbaar dat er maar 23 plaatsen gerealiseerd zijn met daarbij het simpele voornemen ‘het stagebeleid in 2014 op te frissen’. Gele kaart!
 • Als toelichting bij de taakstelling de personeelsomvang te reduceren, schrijft het college: ‘meer loslaten’.
  Het CDA ziet dat anders. De gemeentelijke organisatie zal juist meer verbinding moet zoeken met instellingen in de stad. Niet loslaten, maar verbinden! Dat vergt een cultuurverandering
  Bij bijeenkomsten naar aanleiding van onze motie ‘vrijwilligers & professionals’ werd duidelijk dat men vraagt om betere aansluiting met de gemeente. Dat men vraagt om één loket of contactpersoon. Dat men vraagt om minder regeltjes. Dat men vraagt om een flexibeler opstelling. Dat men vraagt om waardering. Die vraag komt niet alleen van mantelzorgers en  vrijwilligers, maar ook van ondernemers.
 • Het zou een mooi waarderingsgebaar naar mantelzorgers in de binnenstad zijn om parkeren voor hen gratis of goedkoper te maken.
 • Het kabinet Rutte II wil de verplichte maatschappelijke stages per schooljaar 2014-2015 afschaffen. Het CDA wil er in Dordrecht mee doorgaan. Dit leert jongeren anderen helpen en maakt de kans groter dat zij doorgaan met vrijwilligerswerk of mantelzorg.
 • Het CDA blijft aandringen op een steviger taakstelling voor de brandweer. Ons voorstel is de taakstelling te verdubbelen en dit toe te voegen als bezuinigingskeuze aan de € 10 miljoen lijst voor het stadsbestuur in de volgende periode.
 • Het CDA is niet blij met coffeeshops waar drugs verkocht wordt en wil er geen bij. Het CDA wil het maximum aantal drugsshops verlagen van 6 naar de huidige 5.

Voorzitter,

De hoorzitting over deze begroting leverde input op van RTV Dordt, Flexus Jeugdplein, Vluchtelingenwerk en een bewoner die minder bureaucratie en een kleiner ambtenaren apparaat voorstaat . Wij nemen dit mee naar de commissiebesprekingen straks. Het CDA heeft nog geen idee waar de vele miljoenen vandaan moeten komen die de komende 10 à 20 jaar nodig zijn om de onderhoudsachterstand aan het Dordtse wegennet weg te werken. Wij willen vóór de kadernota 2015 een plan daarvoor zien. Wij nemen dit mee naar de commissiebespreking, evenals de aanpassing van de Rotonde aan de Groene Zoom bij het Wellantcollege. Wordt vervolgd.

Categorieën: Geen categorie