Christiaan merkuurEr is veel discussie in de raad over de toekomst van de bibliotheek. De digitalisering van de samenleving neem toe, wat een traditionele bibliotheek voor uitdagingen stelt. De Dordtse bieb heeft daarom uitgebreid nagedacht over een aantal toekomstscenario’s (doelgroep/rol) en deze keuzes voorgelegd aan de raad.

Tijdens de bespreking werd terecht opgemerkt dat de bieb er voor iedereen is. In feite valt iedereen in de doelgroep. Maar dit betekent wat onze fractie betreft niet dat er geen accenten mogelijk zijn. Er zijn groepen die in het bijzonder gebaat zijn bij een goed functionerende bibliotheek. Wij denken dan vooral aan kinderen in een achterstandssituatie. Er zijn tal van kinderen in onze stad met een goed stel hersens, maar zonder enige cultuur-historische bagage/opvoeding vanuit hun eigen omgeving. De bibliotheek heeft de mogelijkheid om een portaal te zijn naar bredere kennis en ontwikkeling. Het doorbreken van de vicieuze achterstandscirkel begint bij het bieden van kansen en de bibliotheek is (voorlopig) zo’n cruciale kans.

Het tweede vraagstuk, welke rol moet de bibliotheek gaan innemen, ligt wat ons betreft in het verlengde van het bovenstaande. Er zijn vele mensen in deze regio voor wie meedoen in de samenleving wat lastiger is dan voor anderen. Bijvoorbeeld ouderen zonder digitale vaardigheden, maar ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking. De bieb is voornemens een vraagbaak te worden voor deze groepen, een rol als ‘informatiespecialist’. Als CDA zien we inderdaad een meerwaarde in het bieden van laagdrempelige informatiesteun en steunen zodoende ook deze koers. Zodra de raad een definitieve koers heeft vastgesteld, zal de bibliotheek de toekomstplannen nader uitwerken. Wat ons betreft staat hierbij in ieder geval ook voorop dat de huidige wijkvestigingen behouden blijven en het ‘hoofdkantoor’ na een eventuele verhuizing niet meer per definitie in het centrum zit.

Categorieën: Slider