De coalitieonderhandelingen voor de periode 2018-2022 zijn afgerond.

Wéér is het CDA vertegenwoordigd in het college van Burgemeester & Wethouders. Een resultaat waar we trots op en blij mogen zijn.
In het coalitieakkoord dat wij met BVD, VVD en CU/SGP hebben gesloten zijn veel herkenbare CDA punten terug te vinden. Ook daar zijn we trots op en blij mee. Het is een in vergelijking met de vorige periodes behoorlijk ambitieus akkoord, dat vol inzet op groei van woningen (+4000 de komende vier jaar en nog een +6000 de periode daarna), groei van banen (+4000 de komende vier jaar) en groei van hoger onderwijs (vestiging van Christelijke Hogeschool Ede) om daarmee de draagkracht van de stad te versterken die nodig is om de gewenste voorzieningen qua zorg, sport, cultuur en recreatie op het gewenste niveau te waarborgen. 

We zijn enorm gemotiveerd om samen met onze coalitiegenoten, de andere politieke partijen en de vele maatschappelijke partners in stad en regio de afgesproken doelstellingen te realiseren.

U kunt het digitaal magazine waarin het coalitieakkoord staat vinden op de website van de gemeente Dordrecht via de volgende link: https://cms.dordrecht.nl/inwoners/nieuws/coalitieakkoord-dordrecht-gepresenteerd.

Onze wethouder in college van B&W is Peter Heijkoop. Hij houdt de sociale portefeuille, welke is uitgebreid met WMO. Een portefeuille waarmee we het verschil kunnen maken voor de mensen!

Onze fractie bestaat nu uit de volgende raadsleden:
Wim van der Kruijff – fractievoorzitter
Mafalda Weerts – vice-fractievoorzitter
Arine van den Heuvel-van der Ham
Theo Oostenrijk
versterkt door twee burgerraadsleden:
Matthieu Ouwens
Frank Chapel
en ondersteund door de fractiesecretaris
Frans Riet

Nog even ingaand op de inhoud van het coalitieakkoord:

De leidende principes bij de keuzes in én na het coalitieakkoord zijn:
1. Leidt deze dit tot meer draagkracht?
2. Leidt dit tot sterkere (buurt)netwerken en meer veerkracht?
3. Leidt dit tot meer (kansen op) werk?
4. Verbetert dit de verbinding met de Randstad?
5. Leidt dit tot verbetering van de leefomgeving?
6. Is dit ook goed voor de volgende generatie(s)?

U zult de CDA inbreng herkennen.

Zonder volledig te willen zijn, noemen we hieronder een aantal punten uit het CDA verkiezingsprogramma die u in het akkoord kunt terugvinden:

• Extra budget voor ondersteuning van mantelzorgers, waar onder respijtvoorzieningen en gratis parkeren;
• Financiële steun voor de komst van meer HBO naar Dordrecht, met als eerste concrete kans de komst van Christelijke Hogeschool Ede;
• Investeren in sterkere sportverenigingen, waaronder verbetering veiligheid en uitbreiding parkeerplaatsen bij sportpark Stadspolders;
• Ontschotting van budgetten in het sociaal domein, waardoor ondermeer maatwerk in de zorg en het werken met één op de persoon of gezin gerichte aanpak beter mogelijk wordt;
• Bestrijding eenzaamheid onder ouderen;
Gratis OV voor 65+;
• Organisatoren helpen met het voldoen aan de veiligheidsvoorschriften in geval van initiatieven en evenementen in de stad;
• Er komt een Dordtpas voor alle Dordtenaren die toegang biedt tot culturele, sportieve en recreatieve voorzieningen en deze kan ook ingezet worden in het armoedeprogramma;
• We gaan voor een treinstation op het Leerpark;
Lokale ondernemers geven we waar mogelijk meer kans bij gemeente opdrachten;
• Er komt een speciaal fonds om 30 km zones in woonwijken uit te breiden;
• We gaan onze mijlpalen vieren: 400 jaar Dordtse synode vieren in 2018 en 800 jaar stadsrechten in 2020;
Toeristenbelasting wordt ingevoerd en de opbrengst wordt gebruikt t.b.v. voorzieningen voor bezoekers van onze stad;
• We bereiden ons voor op klimaatverandering : de stijging van de rioolheffing zetten we deels in voor klimaatadaptie maatregelen;
• We gaan voor zover landschappelijk inpasbaar door met het realiseren van schone energie, zoals zonne-energie en windenergie;
• We dagen de markt uit te komen met een oplossing van het bevoorraden van de binnenstad met niet milieu belastend vervoer;
• We versteviging de lobby om het (gevaarlijke) goederenvervoer per spoor onze stad uit te krijgen.

Hartelijke groet,

De CDA fractie.