KeesOp 26 september vond er in Sterrenburg in het cultureel centrum een netwerkbijeenkomst plaats waarbij het ging om eenzaamheidsbestrijding en gezondheidsbevordering  in de wijk. Er waren vertegenwoordigers van de gemeente en van een groot aantal organisaties, die in de wijk actief zijn zoals Aafje, Internos, MEE, Contour deTwern, het sociaal team, de Dienst gezondheid en jeugd, de kerken, Sterrenburgers voor Sterrenburgers, de wijkkrant, het Spectrum, de Wielborgh, JSO, enzovoort. Namens het CDA was ik er, om mee te praten vanuit mijn ervaring als huisarts.

Kansen en knelpunten werden besproken. Als je de kwetsbare ouderen wilt helpen dan moet je die wel eerst zien te vinden. De verschillende organisaties moeten elkaar ook in beeld krijgen en beseffen dat er wederzijds mogelijkheden zijn. Vanuit de r.k. parochie kwam de opmerking dat ‘officiële’ hulpverleners er vaak niet aan denken te vragen of mensen bij een kerk horen en ook via die weg ondersteund zouden kunnen worden. Anderzijds hebben de kerkelijke vrijwilligers behoefte aan een ‘sociale kaart’ van de wijk, waarop je kunt vinden welke hulpverleningsmogelijkheden er zo al zijn.

Een belangrijke spin in het web bij het signaleren van problemen is nog steeds de huisarts. Sommige huisartsen werken met de zogenaamde ‘module kwetsbare ouderen’, maar er blijkt in Sterrenburg, zoals ook in andere wijken, nog onvoldoende contact daarover tussen huisartsen en sociaal team. Sommige aanwezige ouderen vonden zich ook onvoldoende begrepen door hun huisarts…Ik kreeg deze ochtend geleidelijk zicht op een nieuwe taak voor mezelf als ‘verbindingsofficier’ om een brug te slaan tussen huisartsen en ‘de gemeente’…

Sociale contacten zijn van groot belang bij het gezond ouder worden. Dat betekent dat je niet pas aandacht moet geven aan 75-jarigen en ouderen met mogelijke eenzaamheidsproblemen, maar dat er op jongere leeftijd gestimuleerd dient te worden dat mensen naast hun werk  bezigheden hebben met anderen.  Deelname aan een kaartclub of andere gezelligheidsvereniging kun je lang volhouden, ook op latere leeftijd. Mensen hebben mensen nodig, we moeten er voor zorgen bij mensen in beeld te zijn en andere mensen in het vizier te hebben als voorbehoedsmiddel tegen eenzaamheid.

Kees Rovers