1 Bert van de BurgtVandaag werd het startschot gegeven voor de begroting 2017. Alle fractievoorzitters geven een eerste beschouwing voor het komende jaar. Namens het CDA sprak Bert van de Burgt de volgende tekst uit:

Voorzitter

Het is tot 20 november het ‘heilig jaar van de barmhartigheid’, een jubeljaar volgens de joods-christelijke traditie. Doel is om gelijkheid te herstellen. Je leeft niet voor jezelf, maar voor de ander! De bescherming van de zwakken gold daarbij als voorwaarde van gerechtigheid en maatschappelijke vrede. De Paus zegt: ‘Laten wij onze ogen openen om te kijken naar de ellende van de wereld om ons heen. Laten onze handen hun handen vastpakken en laten wij hen naar ons toe trekken, opdat zij de warmte van onze aanwezigheid, van vriendschap en broederschap voelen. Moge hun kreet de onze worden en mogen wij de barrière van onverschilligheid kunnen doorbreken die dikwijls soeverein heerst om hypocrisie en egoïsme te verbergen.’ Woorden die ons, als CDA’ers, uit het hart gegrepen zijn en meer nodig lijken dan ooit. We horen verhalen van velen die zich niet meer gehoord voelen door de politiek en aan hun lot overgelaten. Verhalen over mensen die niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. Verhalen van mensen die hun baan verloren, jongeren die niet meer aan de slag komen. Allemaal zijn we bezorgd over de verhoudingen in de samenleving. Verhalen waardoor het CDA zich geroepen voelt een stem te geven aan allen die stemloos zijn. De minister-president erkende dat niet iedereen heeft geprofiteerd van dat het beter gaat. Veel mensen hebben er nu niets aan. De gevolgen van het falend rijksbeleid voor deze mensen moeten we lokaal opvangen en bijbetalen daar waar budgetten niet toereikend zijn.

In onze stad zijn er veel mensen geraakt door bezuinigingen in de zorg. Nu wordt erkend dat de decentralisaties in een te snel tempo over de schutting gegooid zijn. Deze decentralisaties met forse bezuinigingen voelen koud aan. Dat warme hart voor de mens kwam onder druk te staan. Mensen die het tempo van veranderingen cognitief, mentaal en/of emotioneel niet konden volgen, de grip op het eigen leven en de wereld om hen heen verloren hebben. Zij hebben baat bij een passende oplossing. ‘Kom op’, nu, met de oplossing vanuit één budget en doorzettingsmacht en regel aan de verantwoording aan de achterkant van het systeem.

Mensen die uit elk systeem vallen en op straat komen te overleven, daar hoort ook dat warme hart bij. Wel terecht uit huis gezet en vijf jaar geen kans meer op een woning. Je wenst dan toch dat iedereen van de straat is. Het OCD meldt meer incidenten met dak- en thuislozen en verwarde mensen. Het is een opgave meer aan de voorkant te regelen zonder dat we de achterkant uit het oog verliezen. Dordrecht moet sturen op een goede relatie tussen de zorg en de woningcorporaties. Onderzoek van beschermd wonen naar beschermd thuis. Deze kanteling vraagt van alle actoren in het primaire proces een rolverandering. Een ondersteuningscontinuüm voor herstel en participatie en een breed arsenaal van woonvarianten waaronder de ‘skaeve huse’. Dit wordt als uitdaging opgepakt in de woonvisie. Dat legt druk omdat we de sociale woningvoorraad verminderen en tegelijk willen versterken. In die visie willen we nog meer regelen nl. scheefwonen, sterke toename 1 (2) persoons-huishoudens en natuurlijk wonen.

Laten we onze ogen openen zegt de Paus … voor hen die kwetsbaar op aarde komen, zegt het CDA. Kinderen, die geboren worden in kansloze omstandigheden. Kiezen voor kinderen doen we bij Veilig thuis, waar veel te verbeteren is. Het CDA kiest voor een nieuw offensief tegen kinderleed, voor een sterke start van kinderen, voor intensieve begeleiding van vrouwen met vragen en zorgen rondom zwanger worden. Wij kijken hiervoor naar Tilburg en Rotterdam.

We horen verhalen over mensen die vereenzamen. We vernemen allen hoe het gaat bij de Wielen. We lezen dat de aandacht van de gemeente voor leefbaarheid daalde. De vernieuwingsslag Welzijn nieuwe stijl in vier wijken is met het sluiten van buurthuizen, het regelen van vervangende huisvesting en voortgang van activiteiten, ook weer actueel gemaakt door de verkoop van het Praethuis. De vraag naar ruimten voor ontmoeting voor hen die vereenzamen, voor leefbare, veilige buurten, die is er en vraagt om inzicht in wat de faciliterende, activerende rol van de gemeente was en is.

Extra aandacht en ondersteuning is er ook nodig voor onze lokale en regionale economie. Natuurlijk is het goed te werken aan de Maritieme Topregio. Met dezelfde energie dienen we te werken aan de bijbehorende onderdelen. Door allerlei veranderingen is het nodig om te gaan zoeken naar meer economische dragers. Ons warme hart wenst dat ieder werkt, al is het naar vermogen. We hebben al vaker gepleit voor meer aandacht en inzet op reguliere banen voor het lager opgeleide deel van onze beroepsbevolking. Wij herhalen: laten we een aanvalsplan of taskforce maken.

We leven in een snel veranderende en soms onzekere wereld. Ook voor wat betreft de toekomst van onze aarde. We dienen nu meer verantwoordelijkheid te nemen voor duurzame oplossingen. Dit alles grijpt in op gedachten en gevoelens van ons, van Dordtenaren. In politieke onrust schuilt het gevaar van polarisatie en egoïsme. De Paus ‘laten wij niet vervallen in onverschilligheid die vernedert, in gewenning die de geest verdooft en verhindert het nieuwe te ontdekken, in cynisme dat verwoest’. Wij mogen de mooie stad Dordrecht besturen en gaan voor stabiliteit die rust geeft in de stad. Wij mogen en willen het verschil maken. Voor het CDA zijn het vrijwilligers en mantelzorgers die het verschil maken en dat kunnen we nooit genoeg waarderen.

Voorzitter, essentieel is dat inwoners en bedrijven de weg kunnen vinden naar de juiste informatie van de gemeente. Net zo belangrijk is alle overige informatie goed op waarde te leren schatten. De bibliotheek, de gemeente, de VVV zijn aan zet om dat goed te organiseren en te ontsluiten. Soms is de verbinding verbroken! Dat hoor je nogal eens als het gaat om initiatieven van burgers. Natuurlijk we hebben Right to Challenge, Argu en ontwikkelingsmiddelen bij de kleine subsidies. We mogen meer uitdagen voor partnerschap en leren ons als overheid meer als partner te gedragen. Partnerschap is volgens het CDA niet ‘op je handen zitten’, zoals het men wel eens zegt. Bij partnerschap moet je je handen juist uitsteken naar de ander.

Dank voor de Raadsinformatiebrief inzake de septembercirculaire (extra middelen vanuit de Rijksoverheid), die zicht geeft op een sluitende begroting. Als familiepartij staat het CDA immers ook voor een degelijk financieel beleid. De kortingen in het sociaal domein opvangen vraagt om nieuwe strategie hoe om te gaan met het integraal budget (ontschotting).

Voorzitter

Wij weten dat je in je ééntje niet kunt samenleven. Het CDA gelooft dat omzien naar elkaar in onze stad het enige antwoord is op ieder voor zich. Dat is een Dordrecht waar wij trots op zullen zijn. Echt trots als we in Dordrecht boosheid en verdeeldheid vervangen worden door respect en saamhorigheid. Zo’n beter Dordrecht daar staat het CDA voor. De CDA fractie wenst een ieder veel barmhartigheid en Gods zegen toe.

 

Op 25 oktober spreekt de gemeenteraad verder over de begroting. Op 8 november wordt er gestemd over alle moties en amendementen.

Categorieën: Geen categorie