1 Bert van de BurgtVandaag spreekt de gemeenteraad verder over de Begroting 2017. Fractievoorzitter Bert van de Burgt sprak de volgende tekst uit:

Voorzitter,

De laatste jaren zijn er in de gemeente Dordrecht zo’n 1350 kinderen per jaar geboren. We zien dat het overgrote deel van deze kinderen welkom is en in kindvriendelijke omstandigheden wordt verzorgd en opgevoed. Het gezin doet er toe en maakt kinderen redzaam in de eerste sociale omgeving. Voor een klein deel gaat dit niet op en zijn de omstandigheden soms tijdelijk of langer nadelig voor hun ontwikkeling. Onmachtige personen met kinderwensen vragen onze aandacht. Het CDA wil een sterke start voor elk kind, en wil daarom dat Dordrecht een pilot start zoals in Tilburg. Te zien is dat er in bijna alle gevallen geen dwang nodig is om er voor te zorgen dat onmachtige personen op zijn minst een zwangerschap uitstellen tot er weer sprake is van stabiliteit. Er is in de praktijk in Dordrecht al aandacht voor, maar de pilot in Tilburg en in de regio Rijnmond laat zien dat er nog een wereld te winnen valt. Het CDA wil een nieuw offensief tegen kinderleed, nl. het voorkomen van nieuw kinderleed.

Voorzitter,

Kinderen worden groter. Van de 3,7 miljoen kinderen in ons land  (0 t/m 18 jaar) hebben er naar schatting een half miljoen (15%) min of meer ernstige problemen. Dat geeft zorgen binnen huwelijken en in gezinnen. Vier van de vijf kinderen waar de ouders van een uitkering leven hebben het risico op armoede. Dit beperkt het meedoen van kinderen. Gelukkig is er het SMS-kinderfonds en zetten we meer in op armoedebestrijding. De toename van het aantal vechtscheidingen zet door en heeft zeer grote impact op kinderen. Wat staan we als overheid hier vaak onmachtig bij! Van de 19-jarigen in Dordrecht geeft 6% aan dat ze in hun jaren ervoor te maken hebben gehad met huiselijk geweld. We weten dat Veilig Thuis onvoldoende functioneert, er wachtlijsten zijn. Het CDA wil dat er een structurele oplossing komt voor Veilig Thuis in het offensief tegen kinderleed. Kiezen voor het kind betekent samen met kinderen en ouders werken aan een oplossing. Nu we de begroting 2017 bespreken, willen we met onze motie VT (1) dat er in 2017 geld is om wachtlijsten weg te werken en die te voorkomen. Ook de structurele oplossing zal geld kosten.

Voorzitter,

Dan groeien ze op evt. met een mooie VVE-inzet. Zo’n 98% gaat keurig naar school om een opleiding te volgen en te gaan werken. Maar wat zien we? Steeds minder banen zijn er in Dordrecht en Drechtsteden en alle inzet ten spijt op korte termijn ook nog niet. De ontslaggolf in de maritieme sector laat dit weer zien. Het aantal ww- uitkeringen groeide in 2016 alleen in Dordrecht! Het maritieme profiel wordt wat flets en het verdwijnen van de maakindustrie vraagt om het aantrekken van andere werkgelegenheid bijv. in de circulaire economie, waar zo’n 1200 banen in de Drechtsteden kunnen ontstaan. Op 13 december spreken we erover. Samen met het bedrijfsleven moeten we aan de slag!

Voorzitter,

Ja dan volwassenheid. Voor de meeste mensen een  hele prettige fase. Een relatie, eerste huis, carrière maken, een gezin stichten. De vraag is of er in de komende jaren nog wel genoeg huizen zijn. We lazen dat de provincie, de Drechtsteden de noodklok luiden over een dreigend tekort aan woonruimte. Volgens de provincie en de gemeenten moeten tot aan 2030 zeker 230.000 koop- en huurwoningen bijgebouwd worden in de zuidelijke Randstad. Betrek hierbij dat de gemeente Rotterdam van plan is om 20.000 sociale huurwoningen te slopen. Nog los van het feit dat door middel van de Rotterdamwet, vele Rotterdamse buurten op ‘rood’ staan en dus ook geen optie zijn voor kwetsbare mensen met een smalle beurs. Op basis hiervan ziet onze fractie in de komende jaren een waterbedeffect ontstaan. En daarom dienen wij een motie (2) in om waakzaam te zijn en om de Rotterdamwet, indien nodig, ook hier in te voeren. We weten dat in de Drechtsteden ook een woonvisie 2030 wordt ontwikkeld. De helft van alle woningen in de Drechtsteden ligt in Dordrecht. De inbreng van Dordrecht in de woonvisie wil het CDA in de Dordtse raad bespreken.

Als er dan huisje, boompje, beestje is dan wil je wonen in een leefbare en veilige buurt. En dan lees je dat de sociale veiligheid in je buurt is afgenomen. Je ziet in de integrale veiligheidsmonitor dat de betrokkenheid van inwoners bij veiligheid, en de informatie van de gemeente over veiligheid is afgenomen. Wij denken dat nieuwe inzet is nodig.

Voorzitter,

Een gelukkig volwassen leven is niet voor iedereen weggelegd. In de laatste jaren zien we een toename van verwarde personen en dak- en thuislozen.  Met als recent dieptepunt een dode onder de Zwijndrechtse brug. Aan de ene kant moeten we realistisch zijn, er zullen altijd mensen die zorgmijdend, een dakloos bestaan prefereren. Maar tegelijkertijd voelt het CDA de verplichting om te blijven kijken naar innovatieve maatwerkoplossingen. Het college geeft in een RIB te kijken naar Skaeve Huse. We vragen ons af hoe sluiten termijnen nu aan: het afbreken en opruimen van het kamp onder de Zwijndrechtse brug en het inhuizen van een deel van de groep in de Skaeve Husen. De wens iedereen van straat vraagt een grotere en bredere inzet vanuit WMO en Beschermd wonen. De overlast in buurten en wijken maakt die inzet noodzakelijk. Samen met partijen moeten we het een beetje leefbaarder maken en samen redzaam zijn. De motie (3) dienen we nog in en wachten de reactie van het college af.

Tot slot dan voorzitter, de laatste fase van een welbesteed leven: iemands oude dag. Een periode die ouderen moeten kunnen doorbrengen in waardigheid, ondersteunt door mantelzorg of professionele zorg. Situaties zoals recent in de Wielborg zijn schrijnend, maar dagen ons tegelijkertijd ook uit om verder te kijken dan bestaande hokjes en structuren. Er wordt geëxperimenteerd met het combineren van ouderenzorg, zorg en welzijn, door een leegstaande vleugel van een verzorgings-tehuis in te ruimen voor o.m. mensen met een lichte verstandelijke beperking. Door te ontschotten, kunnen we de voorzieningen van onze ouderen op peil houden en daarom dienen we een motie (4) in. Met inzet van de gemeente samen met partijen moet dat toch lukken en dit geeft opnieuw invulling aan het samen redzaam zijn.

En dan voorzitter wil je met alle beperkingen van je leeftijd naar familie, vrienden, kennissen die je voorgingen, naar de Essenhof. Dan is de bushalte zo nodig. Onze motie (5) wordt breed gesteund. Het hele traject met de OV concessie geeft ons nog een bang vermoeden nl. dat de beleidsuitgangspunten die morgen in de provincie worden vastgesteld in het pve de bushalte, gratis Ov voor ouderen blokkeert en dat de Merwedelingelijn zoveel geld soupeert dat er beperkte middelen voor Dordrecht overschieten.

Onze laatste motie (6) betreft wederom dingen samen doen nl. in samenhang de 4 D’s met 1 budget en 1 organisatie. Win-win situaties voor de mensen, de rol van de raad en sturing van de organisatie.

Voorzitter, ik sluit af. Samen met zorgpartners, met bedrijven, met instellingen, vrijwilligers in de stad kunnen we het samen redden om zovelen samenredzaam te laten zijn. Samenredzaam is in de oriëntatie op onze beginselen zelfredzaam zijn in Hem die je kracht geeft. Zo wil het CDA zich inzetten in en voor onze Dordtenaren en Dordrecht.

Categorieën: Geen categorie