Voorzitter,

 

Wij, CDA Dordrecht zijn er voor de gewone, niet-gewone en buitengewone Dordtenaar en ook voor de normale en abnormale Dordtenaar. Wij maken ons sterk voor iedereen; werkend of werkloos, jong en oud, klein en groot, rijk en arm, lhbti-er, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, stedeling en plat-telander, ondernemer en werknemer, nieuwkomer en achterblijver.

We zijn er voor die vroegtijdige schoolverlater, de verwarde man, dat gezin dat gebruik maakt van jeugdzorg, de WMO én de bijstand. Je zal maar buiten de wereld van gewoon en normaal komen te staan door je beperking, welke dan ook. Of het psychisch niet gered hebben in de systemen van normale en gewone banen. Vorige week zei een jongeman met beperking op boze toon ‘ben ik dan te min?’ Wij zijn er ook voor de bezorgde en boze burger,

 

Wij staan, als eerste overheid, dichtbij al die gewone, niet gewone en normale, abnormale Dordtenaren. Lokale democratie is het antwoord op vele zaken. Het ging landelijk vorige week in eerste instantie om inkomen, vermogen, bezit en ook rechtspraak. Lokaal doen we niet aan inkomenspolitiek en hebben ook geen wetgevende macht. Maar wel zoveel meer nl. armoedebestrijding, zeker onder kinderen, 100% kwijtschelding, werken aan werk en participatie, het in standhouden van tal van voorzieningen, jeugdzorg, WMO, we werken met velen aan leefbaarheid en duurzaamheid. Het CDA-Dordrecht is zo beter voor Dordtenaren.

 

Voorzitter nog één ongewoon en niet normaal punt nl. reclame-posters met de slogan: flirten is niet alleen voor singles. Het CDA vindt vreemdgaan echt niet okay. Volgens ons zal de meerderheid van de Dordtenaren dat ook wel met ons eens zijn. Mensen raken gekwetst en getraumatiseerd. Vaak zijn kinderen bij het vervolg de dupe. Het is daarom onze inziens niet normaal om hier reclame voor te maken. Wij weten dat het niet tegen de wet is, maar we zouden toch tenminste de reclamemogelijkheden aan banden moeten leggen zoals dat ook voor alcohol en sigaretten gedaan is? We willen mensen toch niet aanmoedigen tot iets met zulke schadelijke gevolgen? We weten in Dordrecht volgen we de stichting reclame code, maar zouden er zelf toch ook wat van kunnen vinden door een regel hierover op te nemen is onze Nota Reclamebeleid 2017.

 

Voorzitter nu een viertal onderwerpen met moties die wij willen bespreken met onze collega raadsleden: participatie, zorg, historisch besef en veiligheid.

 

Het eerste punt participatie. Als wij lokaal niet doen wat nodig is, zitten we straks met nog meer problemen in onze stad: meer armoede, schulden, verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid. Nu en volgende jaren komt het aan op uitvoeren, op doen. Goed is het om in te zetten op particpatievermogen van de stad en op het toekomstig woonaanbod om voorzieningen te behouden. Mooi zo’n groeiagenda. Noodzakelijk voor sociaal-economische versterking van stad en regio. Je hoort ‘in 2030 10.000 kwalitatieve woningen erbij, betere bereikbaarheid’. En kunnen we dan ook zeggen in 2030 niemand meer in een bijstandsuitkering? Elke Dordtenaar een baan! Dan hebben we het over zo’n 6000 banen zowel in reguliere banen en participatiebanen voor mensen nu in de ww en in de bijstand. De groeiagenda heeft het over 30.000 reguliere banen in 2030. Een gerichte en forse inzet voor een sociaal-economische structuurverandering is er nodig! Voor al die Dordtenaren!

 

Voorzitter nog even verder over arbeidsparticipatie. Het CDA Dordrecht is er voor alle Dordtenaren; ongeacht afkomst, opleidings-niveau of interesses. Als aanhangers van het Rijnlandmodel streven christendemocraten naar een economisch systeem dat staat voor samenwerking, kwaliteit, solidariteit en vakmanschap. Een systeem dat werkt in ieders belang. Een systeem dat uitgaat van het collectief. Een systeem waarin de samenleving centraal staat. De kernwoorden zijn: vertrouwen, verbinden, vakmanschap.

Naast het feit dat het Rijnlandmodel vertrouwen geeft aan de inwo-ners, gaat het ook uit van verantwoordelijkheid voor inwoners. De overheid heeft een faciliterende rol. Dit betekent dat initiatieven uit de samenleving zelf moeten komen. Als een initiatief is ontstaan, kan de overheid dit initiatief verder brengen. Een voorbeeld stond in onze motie bij de Kadernota ICT- knooppunt, samen aan de slag. Unaniem aangenomen door de raad, ook met rapportage voor de begroting. Die hebben wij nog niet gezien.

 

Een mooie inzet van participatie is het initiatief van jongeren, Fractie A tijdens het Jongerendebat op 12 oktober j.l. Zij vinden dat ons station aan een upgrade toe is, om met work-art er aantrekkelijker uit te zien. Zij betrekken er ook bij dat het schoon, heel en veilig moet zijn. (Motie)

 

Nieuw Dordts Peil is goed verlopen om de kracht van de samenleving te benutten en als gemeente niet de eigenaar te zijn van de agenda.  Als partij van de samenleving stellen we dan ook voor: de groei-agenda van en voor onze Dordtenaren samen met hen te maken en te werken aan een Samenlevingsagenda. (Motie met andere partijen).

 

De right to-challenge-regeling hebben we in onze stad. November 2014 diende het CDA met VVD en GL hierover een motie in. In het regeerakkoord wordt gezegd: we gaan met enkele gemeenten experimenteren met een recht op overname, waarbij lokale verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten. Wij stellen voor dat Dordrecht zich aanmeldt voor het experimenteren. (Motie map)

 

Voorzitter, ons tweede punt zorgen en de zorg. Een les van Cruijff over beweging luidt ….“als je moet sprinten, ben je te laat vertrokken”. Dat is wat er in de CDA fractie opkwam als het gaat over VV. Dubbeldam, dierenasiel Louterbloemen, parkeren Sportpark Stadspolders en de transformatie in de Jeugdzorg.

Bij de kadernota vroegen we het college om voor de begroting te laten weten wanneer de eerste paal bij VV Dubbeldam de grond in gaat. We gaan er vanuit dat de sprint is ingezet om voor 14 november het resultaat te horen. Ook hebben we vragen aan het college gesteld over aanpak parkeerproblematiek Sportpark Stadspolders. We wachten nog op antwoord. Het dierenasiel Louterbloemen vraagt ook nog om een sprint. Is die ingezet?

Voorzitter m.b.t. Jeugdzorg vragen we ons af of de sprint nog wordt ingezet. Het is goed dat het college laat zien dat voor de transforma-tie de partijen te laat zijn vertrokken. De sprint moet toch nog wel, echter nadat eerst duidelijk is hoe de groei van de aantallen wordt verklaard. Sturing vraagt om het inzetten van de sprint. U vraagt nu in te stemmen met 2018 voor 1,5 milj. incidenteel en 0,7 risico. De sprint moet duidelijk maken hoe er gestuurd is en wat dat financieel betekent voor 2018 en verder.

Ons derde punt historisch besef. Voor alle Dordtenaren telt dat ze Dordrecht kennen. Zowel de stad, de Biesbosch en de historie. Mooi dat er vele musea in Dordrecht zijn en dat de meeste voor de kinderen van de basisscholen gratis zijn. Naast het Natuurmuseum Twintighoeven hoort Het Biesbosch museum in Werkendam er bij. Alle Dordtenaren gewoon, niet gewoon, normaal of niet moeten gratis toegang hebben tot de rijke historie van onze stad en daarmee tot onze musea. Dat is ook tot vorming tot ambassadeur! Daarom stellen we voor te onderzoeken hoe dat vorm te geven. (Motie)

 

Voorzitter ons laatste en vierde punt veiligheid. Het recente onderzoek over Veiligheid laat zien dat het meest genoemd wordt verkeersveiligheid. De inrichting van 30-km zones is evident voor handhaving. We weten dat de politie m.n. de wijkagent de handhaving moet verzorgen. Ook weten we dat de 80% inzet van de wijkagent in de wijk niet wordt gehaald en daarom vindt het CDA dat de wijkagent voor 100% in de wijk moet zijn. Het regeerakkoord geeft mogelijkheden dit landelijk voor elkaar te krijgen. (Motie)

 

Voorzitter de laatste begroting van deze periode vraagt om een terugblik. In de tweede termijn zullen we hierop in gaan vanuit wat Cruijff zei: je moet schieten, anders kun je niet scoren. De CDA- fractie stelt vast er is geschoten en gescoord! Bij ieder voetbalcommentaar hoor je ‘we hadden meer moeten scoren’. Nu kan het nog, we hebben nog even …. tot 14 november. Cruijff zei er is maar één moment om op tijd te zijn. Sprinten kan nog.

 

 

[contact-form][contact-field label=”Naam” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-mailadres” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Bericht” type=”textarea” /][/contact-form]

[contact-form][contact-field label=”Naam” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-mailadres” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Bericht” type=”textarea” /][/contact-form]