Lees hieronder de woordvoering van de Dordtse CDA fractievoorzitter Wim van der Kruijff bij de behandeling van de begroting 2019:

Voorzitter,

Het motto “Handen uit de mouwen” en de inhoud van de begroting spreken ons aan. Complimenten voor de ambitie die daaruit spreekt. Waardering voor de goede uitwerking van het coalitieakkoord. We zijn tevreden en trots dat daar veel herkenbare punten uit ons CDA-programma in staan.

Deze eerste begroting van dit college barst van de ambitie, meer dan we in jaren gezien hebben. Om het “handen uit de mouwen” waar te maken, zullen college, raad en ambtelijk apparaat forse stappen moeten zetten qua uitvoeringskracht.

De ambities en uitdagingen zijn urgent en vragen hoog tempo van raad en college.

 • Tempo om het aanbod van starters woningen te vergroten.
 • Tempo om voldoende seniorenwoningen in de hun vertrouwde wijk te realiseren, waarmee de broodnodige doorstroom op de woningmarkt kansrijker wordt.
 • Tempo om inwoners duidelijkheid te geven hoe dat gaat met van het gas los en hoe dat te financieren.
 • Tempo om alle sportverenigingen uitsluitsel te geven over hun accommodaties.
 • Tempo om het toenemende aantal verwarde personen adequaat te helpen.
 • Tempo om verkeersonveilige situaties te verbeteren en 30-km zones veiliger in te richten.
 • Tempo om leegstand in het kernwinkelgebied terug te dringen.
 • Tempo om meer hoger onderwijs, studenten en levendigheid in onze stad te krijgen.
 • Tempo om mantelzorgers te ondersteunen.
 • Tempo om de toenemende eenzaamheid onder ouderen te keren.

Het CDA ziet dat hier aan gewerkt wordt, maar het uitvoeringstempo moet omhoog.

Geen woorden, maar daden.   Als voorbeelden:

 • Waar blijft de aan te pakken top-20 gevaarlijke verkeerssituaties?
 • Waar blijft het voorstel voor verbetering van de parkeer- en verkeerssituatie bij Oranje-Wit op Sportpark Stadspolders?
 • Waar blijft de beloofde opvolging op ons idee een psycholance in te zetten voor acute maatwerk hulp aan verwarde personen?
 • Waar blijft het totaalplaatje hoe het beschikbare budget over alle sportparken te verdelen?

Voorzitter,

In de begroting lezen we welk collegelid verantwoordelijk is voor welke grote projecten.

Daar is een aantal nieuwe projecten aan toegevoegd, zoals

 • Herontwikkeling Spuiboulevard/Maasterras
 • Spoorzone Stationsomgeving

Logisch uitvloeisel van de woningbouw ambitie. Echter, ook ambities qua bereikbaarheid, verduurzaming, van-het-gas-los en doelgroepen waarvoor te bouwen zijn daarbij vol in scope. Voor ons als gemeenteraad is samenhangende kaderzetting en controle op deze aspecten essentieel. Het CDA wil daarom deze nieuwe grote projecten als zodanig oormerken en behandelen in de P&C cyclus. We dienen hiertoe twee moties in.

Voorzitter,

Raadsbreed is er hartverwarmende steun voor het armoede programma.

Mooi te zien dat tempo wordt gemaakt met een Dordtpas die beschikbaar komt voor alle Dordtenaren en op niet-stigmatiserende wijze ook in het armoedeprogramma wordt ingezet. Daarmee wordt het culturele, sportieve en recreatieve aanbod in onze stad voor iedereen op aantrekkelijke wijze bereikbaar.

Onder kinderen in Dordrecht is ook veel bewegingsarmoe. Graag zien wij nadrukkelijker initiatieven om hen in beweging krijgen. Ziet het college kans hier gerichter actie op te zetten samen met scholen en sportclubs?

We zijn blij dat een fors bedrag van 5 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor sociale innovatie. We zien dat er in de zorg te verkokerd wordt gewerkt, zorgbudgetten te strak gelabeld zijn, met als gevolg dat de zorgvrager onvoldoende goed geholpen wordt. Het CDA ziet graag vanuit dit innovatie budget doorbraak oplossingen daarvoor.

Eenzaamheid is een ernstig probleem. Vast niet toevallig is onder de hashtag ‘#Je bent niet alleen’ dat ook het thema van ‘The Passion’, waarvoor Dordrecht volgend jaar april gaststad is. Graag zien wij dat die gelegenheid wordt aangegrepen voor een gericht eenzaamheidbestrijdingsinitiatief in Dordrecht, vooral onder ouderen. Ziet het college daartoe kans?

In de begroting zijn vijf regels besteed aan luchtkwaliteit, met als kernboodschap dat aangesloten wordt bij het in 2019 verwachte Schone Lucht akkoord van het Rijk. Het woord fijnstof komt in de begroting niet voor. Gezien Dordrecht ingeklemd ligt tussen A16, N3 en waterwegen met veel verontreiniging van (vracht)auto’s en schepen, vindt het CDA een specifiekere aanpak op luchtkwaliteit en fijnstof nodig. Kan het college hier in voorzien? Zeker nu extra opstoppingen en files op ons afkomen door het verwachte verkeersinfarct als A15, A16, N3 en N214 op de schop gaan komende jaren. Ideetje: Zou het helpen om de 800 extra te planten bomen langs hoofdwegen te zetten om de lucht te zuiveren?

Voorzitter,

Als uitwerking van onze opvattingen en urgenties die wij in juni in onze woordvoering bij de kaderbrief noemden, dienen wij acht moties in:

 1. Psycholance,
  waarin we vragen om inzet van een psycholance als acute maatwerk hulp voor verwarde personen. Helaas weer zeer actueel in Dordrecht.
 2. Wat een kermis,
  waarin we vragen om verplaatsing van de kermis van de Spuiboulevard per 2019. Deze motie dienen we in met CU/SGP.
 3. Groen steuntje in de rug,
  waarin we vragen om onderzoek naar een revolverend fonds verduurzaming particuliere woningen, net als destijds bij funderingsherstel. Deze motie dienen we in met GroenLinks en D66.
 4. Project Spoorzone Stationsomgeving en…
 5. Spuiboulevard classificeren als ‘groot project’
  twee moties waarin we vragen deze grote ontwikkelingen de status van groot project te geven. Dit om integrale kaderstelling, sturing en controle door de raad beter mogelijk te maken.
 6. Voor wie gaan we bouwen
  waarin we vragen om een initiatiefvoorstel met kader en handvatten voor welke doelgroepen en welk type woningen te bouwen
 7. Hart voor al onze sportparken
  waarin we vragen om een integrale uitwerking van de Sportparkenvisie inclusief hoe het totaalbudget verdeeld wordt, voordat raadsvoorstellen op deeldossiers voorgelegd worden.
 8. Kleiner maar fijner
  waarin we vragen om een startnotitie inzake realisatie van een compacter kernwinkelgebied in de binnenstad.

Tenslotte, in het kader van handen uit de mouwen, dient het CDA een initiatiefvoorstel in voor verbetering van de verkeer- en parkeer infrastructuur bij sportpark Stadspolders. Geen woorden, maar daden. Met dank aan ons raadslid Theo Oostenrijk en de gewaardeerde ambtelijke ondersteuning die hij kreeg.