Margret Stolk (VSP):

Voorzitter, met trots dienen wij vandaag als VSP samen met het CDA Dordrecht het initiatiefvoorstel in voor het bouwen van een eerste Knarrenhof. Een mooi gezamenlijk initiatief met als doel snelheid te maken met het realiseren van een eerste Knarrenhof in Dordrecht.

En ja, hieraan is behoefte.

Het is een taak van de overheid te zorgen dat senioren door het bieden van de specifieke woonvorm “Knarrenhofjes” eigen regie kunnen houden, gezond en actief kunnen blijven en op deze wijze van wonen een buffer kunnen vormen tegen eenzaamheid. Een sociale omgeving creëren, waarbij mensen oog hebben voor elkaar en elkaar kunnen ondersteunen waar nodig. Dit zonder de professionele zorg uit het oog te verliezen. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat sociaal actieve senioren wel 7 jaar langer, gelukkiger en gezonder leven.

Een Knarrenhof is een woonvorm die bedoeld is voor actieve en sociaal betrokken vitale senioren die burenhulp en omzien naar elkaar hoog in het vaandel hebben staan. Op deze manier wonen kan eenzaamheid en mogelijk een beroep op de professionele zorg doen afnemen. Een dergelijke woonvorm heeft een ontmoetingsfunctie ook naar de omliggende buurt.  Het concrete voorstel van de VSP en het CDA Dordrecht is om op afzienbare termijn een Knarrenhof met 25 woningen te realiseren. Er is contact met een grote groep geïnteresseerden, die hiervoor in aanmerking wil komen. De concrete vraag aan de gemeente is dan ook om een geschikte locatie te vinden voor de bouw van een eerste Knarrenhof. De bouwgrond en bouwkosten worden ‘gewoon’ betaald door de initiatiefnemers. De VSP en het CDA Dordrecht vertrouwen erop dat een meerderheid van de raad de ouderen in Dordrecht een woonvorm gunt die past in een moderne wijze van wonen, die de sociale cohesie onder ouderen bevordert en de eenzaamheid onder ouderen tegengaat.

Wim van der Kruijff (CDA Dordrecht):

Voorzitter, uit ervaring bij andere gemeenten blijkt dat een Knarrenhof goed aanslaat bij senioren. Typ maar eens ‘Knarrenhof’ in de Google zoekmachine, en je ziet een hele lijst gemeenten die hier ervaring mee hebben. We horen van veel vitale senioren dat ze best uit hun grote huis willen verhuizen, maar dat er geen aanbod is wat hen aanspreekt. Als we hen het concept Knarrenhof voorhouden, vinden velen van hen dat wel een aansprekende optie.

Het mooie aan de aanpak is dat de senioren zelf in de lead zijn hoe het er uit komt te zien. Zij zijn opdrachtgever. De insteek is dat een Knarrenhof een mix van betaalbare koop- en huurwoningen bevat, inclusief het sociale huur segment.

Een Knarrenhof realiseren leidt tot doorstroming op de woningmarkt, en heeft daarmee ook een positief effect voor starters en andere doorstromers op de woningmarkt.

We zijn als CDA Dordrecht blij samen met de VSP met dit initiatiefvoorstel een versnellingsimpuls te kunnen geven aan het voornemen in het politiek akkoord om betaalbare, levensloopbestendige huisvesting te realiseren en passende woonvormen zoals knarrenhofjes. En mooi ook dat invulling kan worden gegeven aan het voornemen in het politiek akkoord om o.a. voor particuliere bouwers te willen zorgen voor randvoorwaarden zoals bestemmingsplannen en een adequate vergunningverlening, zodat zij in volle vaart aan de slag kunnen.

Op basis van de ervaringen die worden opgedaan met de realisatie van het eerste Knarrenhof, is de opdracht aan het college van B&W om te komen met een beleidsmatige aanpak hoe zij een georganiseerde groep senioren faciliteert die tezamen met een woningcorporatie, projectontwikkelaar en/of particuliere bouwer een Knarrenhof willen realiseren.

We kijken vol verwachting uit naar het advies van het college van B&W en de bespreking en besluitvorming in de gemeenteraad over dit initiatiefvoorstel.

Klik hier om het initiatiefvoorstel te downloaden.

Categorieën: OuderenWoningnood