Heijkoop_Peter-1Voorzitter,

Voor ons ligt een omvangrijke begroting waarin de ambities voor de komende jaren zijn opgenomen. De twaalf begrotingsprogramma’s zullen wij met elkaar bespreken in de commissies en ik licht er in deze woordvoering drie thema’s uit, met als gemeenschappelijke visie: minder overheid en meer samenleving.

Allereerst de zorg. Grootste uitdaging voor het komend jaar is een goede overgang van de zorgtaken. Een thema dat ons zeer aan het hart gaat.
Gezien de krimpende middelen die meekomen vanuit het rijk moeten we op dit vlak keuzes durven maken. En dat wil ik toelichten aan de hand van één van onze speerpunten.

Als wij er met elkaar ervan overtuigd zijn dat de ondersteuning van kwetsbare Dordtenaren steeds meer bij de samenleving, nl. bij vrijwilligers en mantelzorgers, (en dus minder bij professionals) komt te liggen. Dan moeten wij dat ook laten zien in de keuzes die wij maken. Dat betekent dat wij de beschikbare middelen ook inzetten om werk te maken van een samenhangend aanbod aan voorzieningen die mantelzorgers en vrijwilligers in staat stellen om hun waardevolle bijdrage aan onze Dordtse samenleving te (blijven) leveren. Wij willen daarom dat het college snel werk maakt van de realisatie van een respijthuis. Extra middelen worden door het rijk vrijgemaakt voor mantelzorgondersteuning en we moeten dit voor de Dordtse situatie goed gaan regelen. Wij hebben een motie ‘respijthuis’ voorbereid waarin wij het college vragen dit op te pakken.

In de commissie sociaal willen we ook onze motie ‘handen aan het bed’ bespreken. Daarin vragen wij om een actieve inzet van de gemeente om een lage bureaucratie te realiseren bij de uitvoering van zorgtaken door instellingen.

Het tweede thema is het belang van sterke verenigingen voor onze stad. In de ‘Agenda voor de stad’ gaat het over de veranderende rol tussen gemeente en sportverenigingen, clustering van voorzieningen en samenwerking tussen verenigingen. Keurig. Het kader besluit echter met hogere contributies. Volgens de CDA-fractie moeten we die kant niet op. Dan maken we sporten minder toegankelijk en voeren we de verkeerde discussie.
Het gaat erom dat de gemeente echt pas op de plaats durft maken. Het budget voor sport is 15 mio en daarvan wordt bijna een vijfde (2,7 mio) besteed aan personeelskosten. En als je het over een andere rol van de overheid hebt, nl. minder overheid en meer zeggenschap bij de sportclubs, dan moet je het ook over dat bedrag hebben. Het CDA vindt dat de omvang van het ambtelijk apparaat, in dit geval het sportbedrijf, essentieel is voor een goed debat over kerntaken. Wij willen dit toegevoegd zien aan de ‘Agenda voor de stad’.

Op dit moment speelt de heikele situatie van voetbalvereniging Dubbeldam. Het CDA is blij dat het college hier geld voor vrij heeft gemaakt, maar het is nog onvoldoende. Wij willen niet dat er wat gerommeld wordt in de marge door het bestaande clubgebouw een likje verf te geven. Wij opteren sterk voor nieuwbouw, zodat de vereniging weer klaar is voor de toekomst.
Voorzitter. Wij hebben dit opgenomen in ons coalitieakkoord en het CDA staat erop dat wij die belofte nakomen.

Ook voor het opknappen van de sportparken is geld uitgetrokken en wij willen dat de betrokken verenigingen daar de regie krijgen over de uitvoering en de gemeente de kaders bewaakt.  

Mijn derde punt gaat over de betrokkenheid van onze burgers. Initiatieven vanuit de wijken moeten we optimaal faciliteren. Wij steunen het beleid om burgers meer zeggenschap te geven over hun buurt en wij vinden het bijvoorbeeld goed dat omwonenden verantwoordelijkheid voor het beheer van speeltuintjes willen nemen. Dat zien wij graag nog een stapje verder gaan. Burgers moeten de gelegenheid krijgen om taken over te nemen als zij denken het beter te kunnen doen dan de gemeente, en daartoe dienen we de motie ‘Right to challenge’ in.

Voorzitter. Betrokkenheid van bewoners vraagt een vlotte behandeling van initiatieven. Soms zijn ideeën vanuit de stad bv. seizoensafhankelijk. Recent kwamen de voorbeelden van de Patersweg en de boomgaard aan de Bildersteeg in het nieuws. Bij dit soort initiatieven past geen behandeltijd van 20! weken. Wij hebben een motie ‘bewonersinitiatieven’ voorbereid waarin wij het college vragen om in kaart te brengen waarom het zo lang moet duren (soort van bureaucratietoets) en met een voorstel richting de raad te komen om deze periode te verkorten tot max. 2 maanden.

Tot zover mijn bijdrage in eerste termijn, voorzitter.