vogelpleinAfgelopen dinsdag was er een themabijeenkomst over wonen in Dordrecht en de regio. De raads- en commissieleden kregen toelichting over nieuwe regelgeving en de consequenties voor gemeenten en corporaties. De lokale woningcorporaties Woonbron (Dhr. Zwijnenburg) en Trivire (Dhr. van der Linden) gaven een toelichting op de nieuwe rol van corporaties. Centraal stond de vraag wat de ontwikkelingen lokaal betekenen.

De spreker van VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gaf aan dat de gemeenten inzage krijgen over de financiële positie van de corporaties. De corporaties gaan terug naar hun kerntaak en dat betekent minder commerciële activiteiten en er komt scherper toezicht op corporaties. Met de nieuwe regelgeving gaan de gemeente, woningcorporatie en huurders intensiever samenwerken. De huurder krijgt meer zeggenschap over de ontwikkelingen in zijn wijk en het sociale programma.

Tijdens deze themabijeenkomst  werd ook stil gestaan bij een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van wonen aan de hand van concrete en actuele casussen uit Dordrecht. Bij deze twee casussen (Dordrecht West en Vogelbuurt) werd gekeken op welke manier een kwaliteitsslag gemaakt kon worden, nu bijvoorbeeld de corporaties geen koopwoningen meer mogen bouwen. De vraag was hoe we de nieuwe ontwikkelingen (het veranderende speelveld) moesten gebruiken om elkaar te blijven vinden. Hoe doen we dat? En met welke partners? Woonbron gaat in ieder geval door met investeren in Vogelbuurt, Crabbehof en Wielwijk. De Vogelbuurt in Dordrecht krijgt een nieuw appartementengebouw met 36 levensloopbestendige woningen aan het Vogelplein. Het Vogelplein krijgt een nieuwe inrichting waardoor het plein een ontmoetingsplek in de buurt wordt. Wooncorporatie Woonbron wil dit gebouw realiseren om wijkbewoners de mogelijkheid te bieden binnen de Vogelbuurt te verhuizen. Veel woningen in de Vogelbuurt zijn immers kort na de oorlog gebouwd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.

Naast het verbeteren van woningen, sloopt Woonbron een derde deel van de woningen in de Vogelbuurt en bouwt de komende tien jaar een kleine 400 nieuwe woningen, variërend van appartementen voor ouderen tot eengezinswoningen. Door de komst van nieuwe woningen binnen de Vogelbuurt kunnen bewoners binnen hun buurt naar een grotere woning verhuizen. De aanpak van Woonbron gaat in nauwe samenspraak met het Bewoners Platform Vogelbuurt en de gemeente Dordrecht.

Blik naar de toekomst

De woningmarkt komt langzaamaan weer in beweging en dat is een goed teken. Tegelijkertijd hebben woningcorporaties het lastig door de grote heffingen die dit kabinet de corporaties oplegt. Het is een goede zaak dat corporaties de focus weer verleggen naar hun kerntaken, maar er is aanmerkelijk minder geld beschikbaar voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Als CDA Dordrecht vinden we dit, in samenwerking met onze Tweede Kamerfractie, een zorgwekkende ontwikkeling. Corporaties zoals Trivire vervullen niet alleen een belangrijke taak binnen de Dordtse woningmarkt, maar nemen ook hun sociale verantwoordelijkheid door bij te dragen aan het vroegtijdig signaleren van problemen, zodat mensen niet verder wegzakken, en de huisvesting van instellingen die van groot belang zijn voor de samenleving. Aangezien alleen partijen met een afvaardiging in de Tweede Kamer invloed hebben op de landelijke ontwikkelingen op de woningmarkt, werkt het CDA Dordrecht samen onze Tweede Kamerfractie om negatieve ontwikkelingen te signaleren.

Wat betreft de ontwikkelingen op de woningmarkt zien we een verschuiving in de behoefte: we zullen meer moetten inspelen op de vergrijzing door voldoende één-persoonswoningen beschikbaar te houden. Tegelijkertijd moeten we de koppeling maken met de dagelijkse zorg voor ouderen, de  bereikbaarheid binnen Dordt en de Drechtsteden en het behouden van de dagelijkse wijkvoorzieningen. Deze punten worden nu uitgewerkt in de ‘Regionale Woonstrategie’ en de nieuwe prestatieafspraken die dit jaar met de corporaties ondertekend zullen worden.

Sahin Seme/Theo Oostenrijk