Op de hoek van de Karel Doormanweg en de Laan der Verenigde Naties is de oude schoolhuisvesting gesloopt en wordt voor het Drechtstercollege (speciaal onderwijs) nieuwe huisvesting gebouwd. Dat kan binnen het huidige bestemmingsplan.

Het is bekend dat het de bedoeling is om aan/boven die nieuwe school een woontoren te realiseren. Daarvoor liep recent een inspraakprocedure. Voor deze woningbouwontwikkeling is aanpassing van bestemmingsplan nodig.

Het CDA en de CU-SGP krijgen signalen van omwonenden dat zij zich zorgen maken zover de toekomstige verkeersroute en parkeerfaciliteiten. Dit met name omdat deze problematiek niet in samenhang (ontwikkeling school + ontwikkeling woontoren) in inspraak wordt gebracht. Het ontwerp van de school (inclusief buitenruimte) wordt als feit gebracht, terwijl mogelijkerwijs een ander ontwerp van de school met buitenruimte in samenhang met de toekomstige woonfunctie tot een meer aanvaardbaar resultaat zou kunnen leiden voor wat betreft verkeersontsluiting, parkeerfaciliteiten en groenvoorziening.

De fracties van het CDA (bij monde van raadslid Wim van der Kruijff) en CU-SGP hebben hierover de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

1. Welke mogelijkheden ziet u om ook het ontwerp van de school inclusief buitenruimte (o.a. parkeren en groenvoorziening) en ontsluiting in samenhang met de beoogde woningbouw onderdeel te maken van de inspraak? 

Vooral wat in dat totaalplan de mogelijkheden zijn om te voorkomen dat ontsluiting van de school (wat naar verwachting in de spits met veel taxibusjes zal gebeuren) via de woonstraten in de wijk Crabbehof (Zuidendijk, Troelstraweg, De Visserstraat, richting Thorbeckeweg) gaat in plaats van dat bij voorkeur zowel de inrit als de uitrit van de school via de Karel Doormanweg gaat.

2. Welke mogelijkheden ziet u om de zorgen weg te nemen dat als de nieuwe school er eenmaal staat er dan vervolgens (te) weinig ruimte blijkt te zijn voor parkeren en groen?

Hopelijk blijken de zorgen van de bewoners onterecht. Het lijkt het CDA en CU-SGP hoe dan ook goed dat nu te checken en niet af te wachten tot de school er staat.