KeesRecent sprak de gemeenteraad over de stand van zaken rondom ‘Beschermd Wonen’ voor mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking. Fractielid Kees Rovers:

Het CDA vindt in dit verband dat het om twee zaken gaat:

In de eerste plaats gaat het om een passende , goede opvang van mensen die door beperkingen onderdak moeten kunnen komen, als de zelfredzaamheid en samenredzaamheid zo tekort schiet dat het niet anders kan dan via beschermde woonvormen.

In de tweede plaats raakt het ook aan het probleem van het toenemend aantal verwarde mensen op straat die overlast kunnen veroorzaken en de veiligheid van anderen in gevaar kunnen brengen.

Het CDA staat voor een goede opvang van kwetsbare mensen, die vaak door een combinatie van problemen en beperkingen voor zichzelf in de gevarenzone zijn beland, maar het CDA is ook voor veiligheid en een zekere mate van rust in de samenleving.  In de doelgroep voor het beschermd wonen verkeren nogal wat mensen die onvoldoende inzicht hebben in hun eigen situatie of ziekte en dat maakt het probleem voor henzelf en de samenleving niet kleiner.

De verordening die ter vaststelling voorligt voorziet in veel mogelijkheden, er is duidelijk goed over nagedacht  en in de gemeenteraadscommissie hebben wij deze besproken, waarna ook benoemd is dat bij de in deze verordening benoemde opvang het woord “passend” leidend is en niet het woord “goedkoopst”, hierover had ook de WMO-adviesraad een opmerking gemaakt. Het CDA hecht aan de adviezen van de WMO-adviesraad. En ook aan de beraadslagingen in de commissie met bijdragen over de toepasbaarheid van de zogenaamde zelfredzaamheidsmatrix en de bespiegelingen van anderen,  waarover we graag het oordeel van de wethouder vernemen.

Bij het vaststellen van de verordening zijn niet alle problemen opgelost in de maatschappij … Het opheffen van verzorgingshuisplaatsen, het scheef wonen in daardoor beperkt beschikbare sociale huurwoningen en beperkingen in de beschikbaarheid van psychohulpverlening door bezuinigingen in de GGZ, maken de uitstroom uit het beschermd wonen niet makkelijker. Dit blijft een punt van aandacht voor de komende tijd.