Verkeersveiligheid en zeker fietsveiligheid, is een thema dat leeft in Dordrecht. Helaas is daar aanleiding voor, zo blijkt uit de reacties die het CDA Dordrecht ontving op haar onlangs geplaatste advertenties in Dordt Centraal. In deze advertenties werd opgeroepen om voor verbetering vatbare fietsroutes te melden en met suggesties te komen voor verbetering.

Namens de fractie kwamen Wim van der Kruijff en Albert Klerk bij mensen thuis en werd er op de fiets gestapt met inwoners om de situaties samen te bekijken, te beleven en te brainstormen over verbetermogelijkheden. Het gaat om onoverzichtelijke kruispunten, veel te smalle fietsstroken, obstakels voor auto’s die fietsers dwarsbomen en ga zo maar door. Recent is helaas weer een voor fietsers onveilig obstakel op de Dubbelsteynlaan West geplaatst. Het CDA heeft hierop al actie genomen richting burgemeester en wethouders.

Binnenkort komt het CDA Dordrecht met een initiatiefvoorstel met concrete voorstellen op welke plekken welke verbeteringen gewenst zijn. Dit wil het CDA Dordrecht doen in samenspraak met bewoners, fietsers en belangenverenigingen en zoveel mogelijk passen in het bestaande wegenonderhoudsplan om het zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren.

Input is nog steeds welkom. Daarom vraagt het CDA Dordrecht nog steeds aan Dordtenaren, jong en oud, om onveilige situaties en suggesties voor verbetering aan de fractie door te geven. 

Bent u of jij enthousiast om mee te denken over de fietsveiligheid, bijvoorbeeld in uw wijk of de fietsroute naar jouw school of werk? Stuur een mail naar fractie@cdadordrecht.nl

Advertentie in Dordt Centraal, 7 september 2022